Trả lời:

leftcenterrightdel
Người lao động có thể liên hệ với cơ quan Lao động - thương binh và Xã hội địa phương hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú tại TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn đăng ký gói hỗ trợ COVID-19. Ảnh TL

Tại Khoản 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP (Số: 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021) của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, quy định như sau:

"Ðối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương”.

Bên cạnh đó, tại Khoản 8 Mục III Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương, trong đó có hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

"Chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện chính sách quy định tại Mục II Nghị quyết; báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ hỗ trợ gửi Bộ Tài chính để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ".

"Chủ trì xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng chế độ quy định tại điểm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mục II Nghị quyết này; tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách".

"Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác".

Như vậy, anh có thể liên hệ với cơ quan lao động - thương binh và xã hội địa phương hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú tại TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên