Bạn Ngô Thị Nhung, email: ngonhung@yahoo.com hỏi: Chi bộ địa phương tôi có một số đảng viên đã tham gia ký tên vào đơn khiếu nại của một số hộ quần chúng gửi lên cấp trên. Như vậy các đảng viên này có vi phạm những điều đảng viên không được làm không?

Trả lời:

Theo nội dung bạn hỏi, tại Điểm 3, Mục I, Quy định số 19-QĐ/TƯ, ngày 3-1-2002 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, đã ghi rõ: “Đảng viên không được… viết, ký tên tập thể vào đơn thư tố cáo”.

Tại Điểm 3, Mục I, Hướng dẫn số 48-HD/KTTƯ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 19 của Bộ Chính trị cũng đã có hướng dẫn cụ thể: “...Đảng viên không được tham gia hoặc vận động người khác, viết, ký tên tập thể (từ 2 người trở lên) vào đơn thư tố cáo, khiếu kiện”.

Như vậy, theo quy định và hướng dẫn trên, các đảng viên ký tên vào đơn khiếu nại là vi phạm Điểm 3, Mục I, Quy định số 19 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 48 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm.