Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định thân nhân liệt sỹ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gồm: Cha mẹ đẻ; Người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; Vợ hoặc chồng của liệt sỹ; Con liệt sỹ dưới 18 tuổi; Nếu từ đủ 18 tuổi trở lên thì phải đang còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.

Căn cứ theo Chương 2, Mục 3, Điều 20, Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 quy định: các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 nêu:

 1. Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

 2. Thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng hai lần mức chuẩn.

 3. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn.

 4. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

 5. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

 Tại Phụ lục 1 ban hành kèm Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 nêu: các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019  thì mức hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của các đối tượng này được quy định cụ thể như sau:

STT

Chế độ

Mức hưởng (triệu đồng/tháng)

1

Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân của 1 liệt sĩ.

1,624

2

Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân của 2 liệt sĩ.

3,248

3

Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên.

4,872

4

Trợ cấp tiền tuất cho vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác.

1,624

5

- Cha mẹ đẻ;

- Vợ hoặc chồng;

- Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa;

- Con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng;

1,299

 

 Như vậy, chiếu theo các quy định của pháp luật, nếu người thân của bạn thuộc nhóm quy định tại khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh người có công với cách mạng sẽ được nhận đủ cả 2 suất chế độ tiền tuất hàng tháng. Ngoài ra, còn được hưởng một số chế độ chính sách cụ thể quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013; Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 cùng một số văn bản hướng dẫn khác.../.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên