leftcenterrightdel

Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hành nghiên cứu khoa học. (Nguồn: hanoimoi.com.vn). 

Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 09 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học có nêu đầy đủ những nội dung liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như những quyền lợi sinh viên được bảo đảm khi tham gia.

Trong đó, Điều 3, Chương I, Thông tư nêu trên quy định về yêu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên gồm 04 nội dung như sau: Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; Phù hợp với mục tiêu, nội dung và chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học, phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo và góp phần ứng dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn; Phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

Thông tư này cũng nêu rõ những vấn đề về trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (Điều 12, Chương II, Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT). Cụ thể như sau:

 Quyền của sinh viên:

 a) Được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

 b) Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu;

 c) Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức quy định của cơ sở giáo dục đại học;

 d) Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định;

 đ) Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành;

 e) Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;

 g) Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định.

Cùng với quyền lợi là trách nhiệm của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học:

a) Thực hiện các nghiên cứu khoa học một cách trung thực, nghiêm túc;

b) Chịu trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học;

c) Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên