leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: Văn Út) .

Theo Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH, ngày 09 tháng 7 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thì có 07 thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi bổ sung liên quan đến vấn đề này (Mục 1,2, Phần 1, tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19- (Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Cụ thể:

 07 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, việc làm, lao động - tiền lương, bao gồm:

 (1) Thủ tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19

 (2) Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19;

 (3) Thủ tục hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19;

 Đây là những thủ tục hành chính mới ban hành.

 (4) Thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19;

 (5) Thủ tục hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19;

 (6) Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

 (7) Thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19.

 Đây là những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

 Ngoài ra, bãi bỏ thủ tục hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

 (Lý do bãi bỏ: Đối với chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), Nghị quyết 68/NQ-CP giao các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ (điểm 12 Mục II).

 Nội dung chi tiết của từng thủ tục hành chính được hướng dẫn chi tiết tại Phần 2 Phụ lục kèm theo Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên