leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: V.A)

Trả lời:

Trước hết, bạn cần làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế. Trong đó, nêu rõ lý do bị mất BHXH, BHYT và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chưa hưởng chế độ bảo hiễm xã hội một lần.

 Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT được quy định tại Điều 27; Mục 2; Chương III của Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT, cụ thể như sau:

 Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

 1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

 1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

 2.1. Thành phần hồ sơ:

 a) Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

 b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

 2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

 3.1. Thành phần hồ sơ:

 a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS);

 b) Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01);

 3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

 4.1. Thành phần hồ sơ:

 a) Người tham gia:

 - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); 

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

 b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

 4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Về thời hạn giải quyết hồ sơ, được quy định tại Điều 29; Điều 30; Mục 3; Chương III của Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT, cụ thể:

 Điều 29. Cấp sổ BHXH

 1. Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

 3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 Điều 30. Cấp thẻ BHYT

 1. Cấp mới: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT:

 2.1. Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

 2.2. Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.3. Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ban Bạn đọc