(Ảnh minh họa)

(ĐCSVN) - Bạn đọc Trần Văn Thức ở Hưng Yên hỏi:Tôi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục. Tháng 9/2019, tôi khám chữa bệnh đúng tuyến tại bệnh viện huyện Ân Thi (nơi khám chữa bệnh ban đầu) với chi phí là 9,2 triệu đồng. Vậy chi phí phí này có được BHYT thanh toán 100% hay không? Nếu tôi tiếp tục đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh thì chi phí khám, chữa bệnh của tôi có được thanh to

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn đọc Trần Văn Thức được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thểm Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế.

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật Bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Như vậy, khi đóng đủ 5 năm liên tục trở lên mà để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì phải đáp ứng đủ 2 điều kiện nữa đó là:

+ Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng), tương đương 8.940.000 đồng.

+ Đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Đối chiếu với các quy định nói trên, bạn đọc Trần Văn Thức khám, chữa bệnh đúng tuyến (đúng nơi khám chữa bệnh ban đầu) với chi phí là 9,2 triệu đồng nên sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định.

Thời gian tới, nếu bạn đi khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến tỉnh và có giấy chuyển viện từ cơ sở khám chữa bệnh ban đầu với có số tiền khám chữa bệnh trong 1 năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì bạn sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Trường hợp vì lý do nào đó, bạn buộc phải đi khám bệnh chữa bệnh ở tuyến tỉnh mà không có giấy chuyển tuyến đúng theo quy định (khám chữa bệnh trái tuyến) tại bệnh viện tỉnh thì vẫn được thanh toán 60% theo quy định theo đối với người tham gia BHYT (theo điểm b khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Lưu ý, trong mọi trường hợp, để bảo đảm quyền lợi của mình, bạn cần lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định./.

Ban Bạn đọc