BHXH tỉnh Khánh Hòa: Tiến hành cải cách hành chính đồng bộ, thống nhất

Thứ hai, 11/03/2024 14:10
(ĐCSVN) - Tiến hành cải cách hành chính đồng bộ, thống nhất ở các lĩnh vực: Thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVC) 2 ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Đây là mục tiêu chung đặt ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 vừa được BHXH tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Về mục tiêu cụ thể, Kế hoạch đặt ra nêu rõ, trong lĩnh vực cải cách TTHC: Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/12/2020 theo lộ trình kế hoạch năm 2024 và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo lộ trình kế hoạch và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Tỷ lệ số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính đạt 100%, trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở. Thực hiện theo hướng dẫn và kế hoạch của BHXH Việt Nam.

Tỷ lệ hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC đạt 100% . Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trong đó, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 88%.

BHXH tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tiến hành cải cách hành chính đồng bộ, thống nhất

Kế hoạch nêu rõ, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH Việt Nam. Đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, phát luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng bộ máy BHXH tỉnh Khánh Hòa chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. 

Theo Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 455/QĐ-BHXH ngày 21/05/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. 

 Triển khai quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan nhà nước từ BHXH tỉnh đến BHXH các huyện. Duy trì kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo của BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam. 

88% hồ sơ công việc trong toàn hệ thống BHXH tỉnh Khánh Hòa được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam. 50% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, trong đó có 35% sử dụng ứng dụng VssID.../.

MD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực