Đề xuất nhiều giải pháp hạn chế BHXH một lần

Thứ sáu, 26/05/2023 14:11
(ĐCSVN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng tính hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Đây là nội dung được Bộ LĐTBXH nêu tại Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tại báo cáo, đề cập đến tình trạng người lao động bán sổ bảo hiểm xã hội, Bộ LĐTBXH cho biết, theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động có quyền: “Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội”. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật về quyền công dân. 

Tuy nhiên, xuất phát từ việc nhận thức của người lao động còn chưa đầy đủ, các đối tượng xấu đã lợi dụng quy định trên để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người lao động để thực hiện việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội của người lao động với giá rẻ kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội để sau đó làm thủ tục thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và hưởng chênh lệnh. 

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương 

Bộ LĐTBXH cho biết, trước thực trạng nêu trên, ngày 12/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2858/VPCP-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: “giao các Bộ, cơ quan: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời cảnh báo, xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội, siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi”. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 2858/VPCP-NC nêu trên, Bộ LĐTBXH đã có Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH ngày 27/4/2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan kịp thời cảnh báo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình chi trả để đảm bảo việc chi trả được đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Sau khi có chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương, tình trạng thu mua sổ bảo hiểm xã hội đã từng bước được khắc phục.

Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)  trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng tính hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu như: giảm thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; Bổ sung các quyền lợi, nhất là các quyền lợi ngắn hạn để gia tăng sự hấp dẫn tạo động lực cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu thu hút và tạo động lực để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội thông qua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch,tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đề xuất phương án giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hiện. dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Gần 3 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 7,4%

Kể từ ngày 01/01/2022, có khoảng gần 3 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 7,4% 

Báo cáo về tiền lương đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ LĐTBXH cho biết, triển khai thực hiện nội dung “Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ” tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có việc: Quan tâm điều chỉnh thoả đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021.

Riêng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước năm 1995 thì sau khi thực hiện điều chỉnh 7,4% mà có mức hưởng thấp hơn 2.300.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/tháng, đối với người sau điều chỉnh có mức hưởng cao hơn 2.300.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh lên mức bằng 2.500.000 đồng/tháng.

Theo số liệu ước tính, kể từ ngày 01/01/2022, có khoảng gần 3 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 7,4%, trong đó có khoảng hơn 375 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước năm 1995 có mức hưởng dưới 2.300.000 đồng/tháng được được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/tháng, đối với người sau điều chỉnh có mức hưởng cao hơn 2.300.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh lên mức bằng 2.500.000 đồng/tháng.

Như vậy, thông qua việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP đã góp phần cải thiện đời sống của người nghỉ hưu nói chung, đặc biệt Chính phủ đã có sự quan tâm hơn đối với những người có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Trong năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, theo phân công của Chính phủ, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó, tiếp tục đề xuất phương án hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Cụ thể, người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% mà có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng./.

Minh Duyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực