Bài 3: Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù

Không thể xuyên tạc nhiệm vụ lao động sản xuất của Quân đội
Thứ năm, 09/11/2023 08:56
(ĐCSVN) - Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách xuyên tạc, đòi xét lại chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta trong thời bình, trong đó đòi xóa bỏ chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Vì vậy, chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Bài 1: Kế thừa truyền thống “Ngụ binh ư nông”

Bài 2: Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng

leftcenterrightdel
 Bộ đội Tổng công ty Kinh tế - kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng rà phá bom mìn tại Vĩnh Linh (Quảng Trị).
(Ảnh: Phú Quý)

Dự báo những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, nhất là tài nguyên trên các vùng biển tiềm năng là những thách thức lớn đe dọa sự phát triển ở một số khu vực, quốc gia. Sự điều chỉnh chiến lược, chính sách đầu tư của các nước lớn sẽ tác động không nhỏ đến việc thu hút đầu tư của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường chống phá đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Đối với Quân đội, chúng tiếp tục thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, tìm mọi cách xuyên tạc, đòi xét lại chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta trong thời bình, trong đó đòi xóa bỏ chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất nhằm mục đích đưa Quân đội “đứng ngoài cuộc” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tình hình mới.

Để đấu tranh làm thất bại, vô hiệu hóa những luận điệu phản động, xuyên tạc của kẻ thù, Quân đội ta càng phải thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ của mình. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ của đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, từng bước phát triển trở thành một trong những mũi nhọn góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: “Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao… Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” . 

Trong đó, cần thực hiện thật tốt một số nội dung sau đây: 

Một là, cần phải khẳng định Quân đội tham gia xây dựng, phát triển kinh tế là đang thực hiện chức năng của “đội quân lao động sản xuất”, là sự kế tục và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang, hào hùng qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và đã được minh chứng bằng những cơ sở lý luận, thực tiễn hết sức khoa học, xác đáng. Trong nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế hiện nay, Đảng ta xác định: “Tiếp tục xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao”. Để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Quân đội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian tới.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị trí, vai trò của Quân đội trong thực hiện chức năng của “đội quân lao động sản xuất”. Bởi vì trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chức năng “đội quân lao động sản xuất” không còn đơn thuần là hoạt động tăng gia, sản xuất, cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ mà cần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ đây còn là hoạt động nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng. Đồng thời đó là sự phát triển, chuyển mình của các doanh nghiệp Quân đội tham gia vào các ngành, các lĩnh vực mũi nhọn của đất nước như công nghệ số, dịch vụ viễn thông, đóng tàu… và thi công các dự án trọng điểm của quốc gia như: Sân bay, thủy điện, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, nhu cầu nâng cao cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện tốt chức năng “đội quân lao động sản xuất” tức là Quân đội ta sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương, quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, thực hiện tốt công tác dự báo, phân tích và đấu tranh trực diện với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận, đòi xóa bỏ chức năng đội quân lao động sản xuất của Quân đội ta. Nếu như trước đây, chúng tập trung nói xấu, hạ thấp vai trò của Quân đội bằng những luận điệu vô căn cứ, phiến diện một chiều thì cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân dễ nhận diện và phát hiện, thì hiện nay, chúng đã thay đổi phương thức chống phá, trong đó chủ yếu theo hướng “xét lại”. Một mặt chúng ca ngợi, tung hô những thành tích, truyền thống của Quân đội ta trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, một mặt chúng cho rằng hiện nay đất nước đã phát triển, Quân đội không cần phải tăng gia sản xuất hoặc làm kinh tế mà chỉ cần thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu. Bản chất nham hiểm của chúng hòng làm cho Quân đội ta không còn là “Quân đội nhân dân”, “đứng ngoài sự nghiệp cách mạng của Đảng”, “tự chuyển hóa” thành một đội quân chiến đấu đơn thuần, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Đây là những luận điệu rất thâm độc, nếu không tỉnh táo nhận diện và đấu tranh kịp thời sẽ dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Bốn là, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa vị trí, vai trò, những thành quả Quân đội ta đạt được trong công cuộc cùng toàn Đảng, toàn dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là một trong những hình thức đấu tranh trực diện, góp phần vô hiệu hóa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, đòi xóa bỏ chức năng đội quân lao động sản xuất, cao hơn nữa là “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù.

Năm là: “Đội quân lao động sản xuất”, nhất là các doanh nghiệp Quân đội phải phát huy truyền thống quý báu của cha anh, tiếp tục phấn đấu vươn lên khẳng định mình trong lĩnh vực xây dựng kinh tế, trở thành những con chim đầu đàn trong khối doanh nghiệp nhà nước. 

Quân đội ta là quân đội nhân dân, cách mạng, việc thực hiện chức năng đội quân lao động sản xuất cùng với đội quân chiến đấu và đội quân công tác xuất phát từ chính quan điểm xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, phù hợp với truyền thống “dựng nước, giữ nước” của cha ông ta và văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong tình hình mới hiện nay, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác, Quân đội ta đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những quan điểm, luận điệu xuyên tạc sai trái, thù địch nhằm mục đích “phi chính trị hóa quân đội”, đưa Quân đội đứng ngoài giai cấp, chia rẽ sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với quân đội và nhân dân cần phải được đấu tranh kiên quyết và loại bỏ./.

Thượng tá Trần Thị Hoa
Trưởng Ban Tuyên huấn Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực