1. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa thường xuyên và lâu dài

Được xây dựng và phát triển theo nguyên tắc của một Đảng Mácxít Lêninnít cách mạng, chân chính, văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng; trong đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”  và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cũng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động"… Vì thế, để kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần vào quá trình xây dựng, tồn tại và phát triển của Đảng.

Hiểu một cách cụ thể nhất thì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch: Một mặt, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị những vấn đề, nội dung thuộc về/liên quan đến hệ tư tưởng của Đảng; mặt khác, vừa phải bảo vệ nền tảng tư tưởng, đồng thời đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch với tư tưởng của Đảng. Đó là hai mặt của một nhiệm vụ, có mối quan hệ biện chứng với nhau. Do đó, trong bất kỳ thời điểm nào, tình huống nào thì tuyên truyền và quán triệt, bảo vệ và đấu tranh cũng luôn luôn là và chắc chắn là một quá trình cần phải được tiến hành song song; phải thể hiện được sự thống nhất biện chứng giữa “xây” và “chống”, trong đó "xây" là cơ bản và "chống" phải quyết liệt, hiệu quả. Trong tuyên truyền và quán triệt, bảo vệ và đấu tranh phải luôn kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài; đồng thời, chú trọng nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

leftcenterrightdel
Báo 
 Báo chí cách mạng Việt Nam xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh minh họa

Ở Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu khách quan và thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; trong đó, cùng với việc tuyên truyền và quán triệt trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; đồng thời, chủ động và kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể mỗi giai đoạn cách mạng; căn cứ vào Cương lĩnh, vào văn kiện mỗi kỳ Đại hội, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (nhất là trong 3 thập niên gần đây) đã được tập trung chỉ đạo thông qua các Nghị quyết, Chỉ thị như: Nghị quyết số 01-NQ/TW về "Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”(3/1992); Nghị quyết số 09-NQ/TW về "Một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay”(2/1995); Nghị quyết Trung ương 5 khóa X “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới" (8/2007); Chỉ thị số 34-CT/TW về "Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” (4/2009); Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"(1/2012); Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet” (12/2013); Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"(10/2016); Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 03, 5/2011) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05, 5/2016); Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về "Việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội"(6/2019); Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới" (4/2020)…

Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo của tình hình quốc tế; nhất là lợi dụng tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thử thách để cổ xúy, kích động các phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất, suy thoái đạo đức, lối sống thành lập các hội, nhóm “xã hội công dân”, các "diễn đàn dân chủ” và sử dụng các website, facebook, các trang mạng xã hội… dưới danh nghĩa yêu nước, phản biện để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng, thì cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch càng được chú trọng và đẩy mạnh (cuộc đấu tranh). Trong cuộc đấu tranh đó, báo chí cách mạng (các cơ quan báo chí) từ Trung ương đến địa phương giữ vai trò tiên phong, nhất là hệ thống các cơ quan báo, tạp chí của Đảng (báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Lý luận chính trị…).

Cụ thể, báo chí đã không chỉ thể hiện rõ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung căn cốt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mọi mặt và những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh giáo dục, an ninh, quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng mang lại… mà còn kịp thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục (Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch; Chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…); đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức các tuyến tin, bài kịp thời, chuyên sâu, sắc bén phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hệ thống tin, bài, video, chuyên luận, phóng sự… của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương trong tuyên truyền, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh; trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 03, Chỉ thị 05; trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong Đảng và trong hệ thống chính trị; trong phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, v.v... đã góp phần quan trọng để kiên định, giữ vững và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, mục đích cao nhất, có tính chiến lược của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhằm làm cho Đảng, nhân dân Việt Nam xa rời/từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Thực tế, quy mô và tính chất của những hành động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra gay go, ác liệt và nguy hiểm; ngày càng được che phủ một cách tinh vi dưới nhiều hình thức, bằng nhiều thủ đoạn khi lẩn khuất, lúc công khai, trắng trợn… Thực tế cũng cho thấy, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, việc lợi dụng ưu thế của internet, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới và hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài với sự phụ họa của các hãng truyền thông phản động như VOA, RFA, RFI, v.v... để tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng đã được các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị khai thác, sử dụng triệt…

Thông qua đó, nhằm: 1) Xuyên tạc bản chất và chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng đối lập; xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam... 2) Tấn công hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận và đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; bịa đặt, bôi đen, vu khống tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tung tin, xuyên tạc bí mật đời tư, bí mật cá nhân của các đồng chí lãnh đạo cấp cao… 3) Bôi nhọ và phủ nhận những vấn đề thuộc về chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…4) Xuyên tạc, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… để phá hoại tư tưởng và chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 5) Lợi dụng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để bôi đen, bẻ cong sự thật về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, về cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, về công tác bảo vệ chính trị nội bộ… gây mất lòng tin trong nhân dân, kích động và chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thúc đẩy sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 6) Sử dụng “tâm thư”, “thư ngỏ”, “thư góp ý” (cả chính danh, nặc danh và mạo danh) để một mặt, tung tin thất thiệt, tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của Đảng; mặt khác, kêu gọi cộng đồng mạng và những người cơ hội chính trị tham gia bình luận, chia sẻ, tạo điểm nóng trong cộng đồng…

Sự nguy hiểm của các hoạt động, các thủ đoạn chống phá này chính là nhằm tạo dựng, dẫn đến nhận thức sai lệch, hoài nghi, hoang mang, dao động, làm lung lay, xói mòn niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; gây kích động nhân tâm, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội… từ đó, thúc đẩy tâm lý xa rời, từ bỏ nền tảng tư tưởng - vũ khí tinh thần, thế giới quan, phương pháp luận khoa học, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

Vì thế, để tiếp tục "tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch" và "tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức" theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”(10/2018) đã nêu rõ: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch”.

2. Phát huy vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận của công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, xác định rõ tính chất, thực chất và bản chất đối kháng của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng là không khoan nhượng, cuộc đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được toàn Đảng và cả hệ thống chính trị thống nhất trong nhận thức và hành động.

Cuộc đấu tranh đã được tổ chức trên phạm vi, quy mô rộng lớn; với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các đơn vị chức năng, các lực lượng, ở tất cả các cấp; trong đó, có sự vào cuộc linh hoạt, tiên phong, chủ động, quyết liệt, bền bỉ của các cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương. Thực tế là, bên cạnh các tuyến tin, bài, tác phẩm, v.v... tuyên truyền, quán triệt về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, v.v... là các tuyến tin, bài viết, video, chuyên luận, phóng sự, v.v… tập trung vào nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch tấn công phá hoại nền tảng tư tưởng trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội các cấp, v.v... Thông qua đó, không chỉ góp phần phát hiện, vạch trần sự giả dối, bẻ cong sự thật, bôi đen sự thật,… của những thông tin xấu, độc mà còn ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn phá hoại ta từ bên trong (trong tư tưởng, tình cảm của mỗi người; trong nội bộ tổ chức; trong lòng dân…).

Sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp, vào cuộc của các cơ quan báo chí trải theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương, trên tất cả các loại hình báo chí, đã không chỉ giúp cho các cơ quan chức năng kịp thời, chủ động nắm bắt được âm mưu chiến lược, chiến thuật, thủ đoạn, chiêu trò, hình thức, phương tiện, biện pháp chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị mà còn khẳng định tính thiết thực, hiệu quả của việc phát huy thế mạnh của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, không chỉ giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và sâu về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước mà còn phát huy được ưu thế của các cơ quan báo chí trong việc đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi đen, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế...

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế cuộc đấu tranh này, cũng có thể thấy những hạn chế, bất cập trong việc chủ động phòng và chống thông tin xấu, độc theo nhiều cấp độ, nhiều tầng nấc; trong việc phát huy thế mạnh của các cơ quan báo chí khi tham gia tác chiến như: còn chưa nhanh nhạy, thiếu chủ động, chưa kiên quyết, phản ứng chậm và không kịp thời trước các quan điểm sai trái, thù địch. Chất lượng của các tuyến tin, bài, video, phóng sự, chuyên luận… chưa cao; phương pháp bảo vệ và đấu tranh nhiều khi còn thiếu khoa học, giản đơn; lập luận chưa mạch lạc, khúc chiết… Đồng thời, cũng còn thiếu sự kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các chuyên trang, chuyên mục của từng cơ quan báo chí cũng nhu sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với nhau theo một kịch bản chặt chẽ, được tổ chức thành chiến dịch thống nhất, đa dạng, rộng rãi, sâu sắc, để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa…

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và đi liền cùng đó là cả những thuận lợi và thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, cùng với đó là tình hình dịch bệnh COVID - 19 đang có những diễn biến phức tạp không chỉ thế giới và khu vực mà còn ở trong nước. Bên cạnh những thời cơ, vận hội không thể phủ nhận là những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ vẫn hiện hữu. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện, các thế lực thù địch sẽ không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình”), để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, theo tôi các cơ quan báo chí cần tập trung thực hiện một số giải pháp căn cốt sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, cần phải nâng cao nhận thức và bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng nói chung, của cấp ủy mỗi cơ quan báo chí nói riêng trong việc chủ động phòng ngừa từ xa, với nhiều tầng, nhiều lớp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch gắn liền với việc tăng cường quản lý, kiểm soát các nội dung tuyên truyền, gỡ bỏ các thông tin đăng tải có nội dung sai, trái, xấu, độc…

Hai là, trên tinh thần "nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội" và “kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục”. Mỗi cấp ủy, nhất là người đứng đầu các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương phải quán triệt sâu sắc phương hướng, nhiệm vụ, quan điểm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong từng nhiệm kỳ và trong một chiến lược tổng thể dài hơi. Để không chỉ chủ động vào cuộc, tham gia tác chiến theo lộ trình, kế hoạch định sẵn mà còn sẵn sàng thích ứng với từng giai đoạn, từng thời điểm, từng sự kiện; đảm bảo nhanh và nhạy, chắc chắn và thuyết phục, trong từng kế hoạch và thực thi tác chiến. Mỗi cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan báo chí phải triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện tham gia tác chiến; phải chú trọng xây dựng và quản lý tốt định hướng truyền thông, thông điệp truyền thông, nội dung truyền thông, hình thức truyền thông và biện pháp truyền thông…, đảm bảo tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, thực hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp với cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ trong công  tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất về nội dung, hình thức, lực lượng tham gia mà còn cả trong việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo nguyên tắc khách quan, dân chủ trong bảo vệ và đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ. Không chỉ dự báo đúng, chính xác để xây dựng kế hoạch tác chiến phù hợp, để giành thế chủ động trong chiến lược và cả trong từng thời điểm mà sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ còn phải được triển khai theo nhiều cấp độ, nhiều tầng nấc phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan báo chí; đảm bảo tác chiến vừa chuyên sâu vừa đa dạng và kịp thời, không để dàn trải, chồng chéo, trùng lặp, thậm chí trái chiều nhau; đảm bảo sự ăn ý, nhịp nhàng giữa các cơ quan báo chí khi triển khai từng nhiệm vụ cụ thể trong tổng thể của một chiến dịch truyền thông. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần phải chủ động, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong cả tuyên truyền và quán triệt, cả trong bảo vệ và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, để nâng cao khả năng đề kháng, phản bác của người dân trước những thông tin sai trái, thù địch.

Bốn là, các cơ quan báo chí truyền thông nói chung, đội ngũ phóng viên, biên tập viên (chuyên trách) tham gia công tác này không chỉ phải được đào tạo chuyên sâu mà còn phải thường xuyên được bồi dưỡng, được cung cấp thông tin (bao gồm cả thông tin mật) để có đủ tri thức khoa học và luôn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, tự tin, bản lĩnh và đủ luận cứ khoa học bảo vệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng mà đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua. Các cơ quan báo chí cần tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển lực lượng, đầu tư và ứng dụng thành tựu của khoa học, công nghệ… để tham gia cuộc đấu tranh và bảo vệ này thật sự phù hợp, hiệu quả. Thông qua đó, để mỗi cơ quan báo chí nói chung, mỗi phóng viên, biên tập viên, người đứng đầu nói riêng không chỉ có nhận thức đúng; tinh thần tác chiến kiên quyết, kiên trì để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có nội dung và phương pháp bảo vệ và đấu tranh, phê phán cụ thể, phù hợp, hiệu quả trên tinh thần kiên quyết, kiên trì bảo vệ và đấu tranh trên nhiều phương diện lý luận, pháp lý, lịch sử, khoa học, thực tiễn một cách phù hợp mà còn phải dựa trên cơ sở thực tiễn lịch sử, cụ thể, khoa học để bảo vệ và đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch một cách toàn diện, triệt để./.

TS. Văn Thị Thanh Mai