Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai, 15/04/2024 09:27
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trải qua 25 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị đã ngày càng khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, hằng năm, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự (KHXH&NVQS) đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Học viện Chính trị đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp chỉ đạo, định hướng cho các đơn vị, lực lượng tổ chức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn chứng minh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, các đề xuất, tư vấn khoa học của Viện liên quan đến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có chất lượng tốt, bám sát định hướng nghiên cứu của trên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, được cấp trên đánh giá cao. Viện đã tổ chức nghiên cứu nhiều công trình, đề tài các cấp, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có chất lượng cao, thu hút được sự quan tâm cả trong và ngoài Quân đội. Viện đã đi đầu thực hiện và tham mưu với cấp trên, hướng dẫn cho nhiều cơ quan, đơn vị sử dụng mạng xã hội (Youtube, facebook…) để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với thế mạnh và lực lượng sẵn có, Viện KHXH&NVQS đã thường xuyên, chủ động phát hiện, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch, phản động. Hàng quý, Viện đều có báo cáo chuyên sâu về âm mưu, thủ đoạn và dự báo tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, kịp thời giúp Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và cơ quan chức năng cấp trên định hướng cho các hoạt động đấu tranh trong toàn quân. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện đã thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận, giữ vững lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị, chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch dưới nhiều hình thức. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học, sách, bài viết trên các báo, tạp chí, blog của cán bộ Viện có tính chiến đấu cao, góp phần vạch trần, phê phán, bác bỏ các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đến nay, trải qua 25 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Viện KHXH&NVQS đã có hệ thống đa dạng các công trình, đề tài, sách, báo trực tiếp và gián tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, hệ thống các chuyên đề phục vụ nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Lý luận Trung ương của Viện đã đúc rút, khái quát, bổ sung các tri thức khoa học xã hội và nhân văn, góp phần cung cấp cơ sở lý luận cho Đảng, Nhà nước, quân đội vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cung cấp vũ khí lý luận sắc bén để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Với những thành tích đã đạt được, Viện và nhiều cá nhân nhà khoa học đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Viện vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Viện đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội như: Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Phòng Khoa học quân sự, Tổng cục Chính trị; Báo Quân đội nhân dân; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam…; các cơ quan chức năng, khoa giáo viên của Học viện Chính trị để tổ chức các hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Hội thảo khoa học do Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự tổ chức. (Ảnh: QT).

Những năm tới, cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục có diễn biến mới, rất khó khăn, phức tạp, quyết liệt và không khoan nhượng. Yêu cầu nhiệm vụ của Viện KHXH&NVQS ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ thời gian. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện sẽ tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, quan điểm Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên bám sát, cập nhật những âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là trước các sự kiện chính trị trọng đại, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, quân đội để triển khai các hình thức, biện pháp đấu tranh hiệu quả, thiết thực.

Hai là, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nghiên cứu viên về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng phát huy vai trò của cán bộ nghiên cứu có năng lực, kinh nghiệm làm nòng cốt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò của hội đồng khoa học Viện, trách nhiệm của cán bộ Ban trong việc định hướng, xét duyệt các vấn đề, nội dung nghiên cứu, bảo đảm cho mọi hoạt động nghiên cứu, đấu tranh được tổ chức có nền nếp, hiệu quả.

Ba là, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hình thức, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Viện và các Ban nghiên cứu chủ động triển khai thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu một cách toàn diện, cung cấp cơ sở khoa học cho việc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Viện và các Ban thường xuyên tổ chức tốt các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt học thuật… gắn với đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, để tạo không khí tranh luận, phản biện, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên các blog, fanpage, kênh Youtube của Viện và các nền tảng mạng xã hội mà cán bộ, nhân viên của Viện tham gia.

Năm là, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ nghiên cứu ở Viện trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Vấn đề cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, có kế hoạch và hiệu quả. Tập trung giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, năng lực tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên cộng sản, người làm khoa học trong đấu tranh, vạch trần các quan điểm nhận thức và hàng động sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cấp trên tiếp tục có cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ nghiên cứu ở Viện để kịp thời động viên nhiệt huyết, phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của đội ngũ này trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Viện KHXH&NVQS đã có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả này đã góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của một Viện đầu ngành nghiên cứu KHXH&NVQS của Quân đội và quốc gia. Đồng thời, là cơ sở, tiền đề cho KHXH&NVQS tiếp tục phát triển trong thời gian tới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

2. Đảng uỷ Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng, Nghị quyết chuyên đề “Về tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong hoạt động khoa học của viện giai đoạn 2006 - 2010, tháng 12/2005.

TS Nguyễn Quang Tạo - Ths Nguyễn Thị Ly
(Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực