Vietcombank​ Sở giao dịch: Phát huy vai trò của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 29/05/2024 20:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với vai trò là đội ngũ tiên phong của Đảng, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của các cán bộ, đảng viên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Sở giao dịch.
Năm 2023, Vietcombank Sở giao dịch có 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% trở lên. 

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Chính vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại doàn kết dân tộc trong công tác xây dựng Đảng thì vai trò của đảng viên là vô cùng quan trọng.

Xác định rõ điều đó, trong những năm qua, trên tinh thần nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết số 68-NQ/ĐU của Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch ngày 28/12/2022 đã chỉ ra việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trong công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, phải tiến hành đổi mới, thực hiện thường xuyên và liên tục.

Vì vậy, việc thấm sâu vào trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank Sở giao dịch là tinh thần tiên phong về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ, chức trách được giao. Năm 2023, Vietcombank Sở giao dịch có 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% trở lên.

Công tác học tập chính trị, tuyên truyền triển khai và thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối, Đảng ủy Vietcombank, Đảng ủy Sở giao dịch, các Nghị quyết công tác năm, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Vietcombank cho các đảng viên cũng được Vietcom bank Sở giao dịch thực hiện thường xuyên liên tục.

Cụ thể, trong năm 2022, toàn thể cán bộ, đảng viên Vietcombank Sở giao dịch được nghiên cứu, học tập và quán triệt Chuyên đề “Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ, về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm 2023, 100% đảng viên của Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tham gia học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng qua hình thức học tập trực tuyến tại Hội nghị truyền hình và tham dự qua MsTeam.

Năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank Sở giao dịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai xây dựng “chi bộ 4 tốt”  trong cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên, người lao động thuộc chi bộ. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ, có giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể, cá nhân; góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Đáng chú ý, các cán bộ, đảng viên Vietcombank Sở giao dịch đều phấn đấu thực hiện nghiêm túc tiêu chí chi bộ 4 tốt: (1) Nêu gương tốt về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (2) Nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; (3) Nêu gương tốt về việc thực hiện chức, trách, nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiện cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, đảm bảo hoàn thành đúng và vượt tiến bô, yêu cầu đề ra; (4) Nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân; thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định.

Song song với đó, các cán bộ, đảng viên thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ. Các đảng viên, người lao động được tăng cường nhận thức trong việc phát triển và thực hiện văn hóa Vietcombank; tiếp tục hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực kinh doanh của Vietcombank; hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn. Từ đó phong cách ứng xử, lề lối làm việc của đảng viên, người lao động ngày càng chuẩn mực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động được tăng cường góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên còn tích cực truyền tải các giá trị văn hóa tốt đẹp của Vietcombank tới cộng đồng, góp phần xây dựng thương hiệu VCB nhân văn, bền vững trường tồn cùng sự phát triển của đất nước.

Các cán bộ, đảng viên Vietcombank Sở giao dịch còn được quán triệt các quy định về phòng chống tham nhũng; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống Vietcombank. Hằng tháng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cán bộ, đảng viên đều nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị  trí vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết; kiên định và giữ vững các nguyên tắc của Đảng, kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Ngoài ra, công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về Đảng còn được triển khai thường xuyên cho các quần chúng ưu tú và các lớp bồi dưỡng chính trị cho các đảng viên mới cũng được thực hiện thường xuyên, đều đặn hằng năm.

Điểm nhấn trong những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank Sở giao dịch diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Tiêu biểu là các cuộc thi “Giải búa liềm vàng”; các cuộc thi chính luận do Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch tổ chức; các cuộc thi về Đảng, Bác Hồ với hình thức sân khấu hóa hấp dẫn, cuốn hút được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia với các chủ đề như: Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn (2019), Đoàn kết - Lời căn dặn thiết tha của Bác (2020), Khát vọng phát triển Vietcombank Sở giao dịch (2021), Chuyển đổi số - Nền tảng vươn xa (2022), Hiệu triệu khát vọng (2023)... đã tạo sức lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần bồi dắp lòng tự hào dân tộc, thu hút đông đảo các cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank tham gia.

Các chương trình sinh hoạt thực tế do Vietcombank Sở giao dịch tổ chức hằng năm:  Các hành trình đến các địa chỉ đỏ như hành trình về thăm làng Hoàng Trù - làng Sen (quê ngoại và quê nội của Bác Hồ), đền Chung Sơn tại tỉnh Nghệ An và Ngã Ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh (tháng 9/2023); các chuyến về nguồn... được toàn thể cán bộ, đảng viên nhiệt tình hưởng ứng. Ý nghĩa của các chuyến hành trình, những câu chuyện được sẻ chia đã tạo một hiệu ứng lan tỏa tích cực, giáo dục chính trị vô cùng to lớn đối với các cán bộ, đảng viên và các quần chúng ưu tú của Vietcombank Sở giao dịch, thắp lên tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc, với Đảng, với Bác Hồ, qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Chưa hết, trong thời đại công nghệ 4.0, khi thông tin trên mạng xã hội phong phú, nhiều chiều, thậm chí nhiều vấn đề chưa được kiểm soát, mỗi cán bộ, đảng viên tại Vietcombank Sở giao dịch đều được trang bị kiến thức, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội; xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng văn minh, thanh lịch. Mỗi cán bộ, đảng viên đều tự trang bị cho mình kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân, cách thức chắt lọc, tiếp cận thông tin, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình”. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội luôn hướng tới việc chia sẻ, đăng tải các thông tin chính thống. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên sẽ góp phần lan tỏa những quan điểm tiến bộ, những giá trị cao đẹp trong xã hội, trở thành nhân tố nòng cốt trong xây dựng mặt trận đoàn kết toàn dân, luôn bản lĩnh, kiên cường trong đấu tranh trên mạng xã hội.

6 giải pháp rút ra bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ thực tiễn hoạt động của mình, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã rút ra một số kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao đạo đức, nhân sinh quan cách mạng. Khi có đủ hai điều kiện cần và đủ trên thì mỗi cán bộ, đảng viên mới có đủ bản lĩnh để chống được sự suy thoái, chống được các tiêu cực từ bên ngoài tác động. Đồng thời bản thân mỗi đảng viên phải có đủ năng lực nội sinh chống đỡ lại sự cám dỗ, xấu xa từ bên ngoài... Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự mình học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức hằng ngày, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục.  

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Mình từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại nếu chi bộ yếu kém thì công việc không trôi chảy”. Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và các cấp ủy trên. Chính vì vậy sinh hoạt có chi bộ cần phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung và có tính định hướng và giao nhiệm vụ rõ ràng cho cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, chi bộ cần nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các qui định, phong trào, luôn cố gắng gần gũi, sâu sát đối với cán bộ, quần chúng. Chi bộ luôn sâu sát với từng đảng viên, từng đoàn viên công đoàn để có thể kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh hoặc tiềm ẩn (nếu có) trong công tác chuyên môn, lối sống của từng cán bộ.

Thứ tư, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo phương châm mở rộng, giám sát chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch nhằm phát huy nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể và cá nhân, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Sở giao dịch phát triển bền vững.

Thứ sáu, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, kiên quyết đấu tranh, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, bôi nhọ, xuyên tạc về Đảng, về Bác Hồ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, để mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank Sở giao dịch thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, bên cạnh sự chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên cũng rất cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, các cấp lãnh đạo.../.

 

Nguyễn Thúy Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực