Những điểm mới về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Thứ hai, 17/07/2017 14:58
(ĐCSVN)- Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành được quy định từ năm 2003, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học thay thế các quy định trước đây tại Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT đối với đào tạo từ xa trình độ đại học.

Ảnh minh họa

Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học theo Thông tư 10/2017/BGDĐT có những điểm mới cần lưu ý sau:

1. Quy chế đã quy định cụ thể Hệ thống ĐTTX của cơ sở giáo dục đại học; các phương thức ĐTTX: (1) Thư tín; (2) Phát thanh - Truyền hình; (3) Mạng máy tính; (4) Kết hợp 3 phương thức vừa nêu); quy định cụ thể học liệu ĐTTX bao gồm học liệu chính và học liệu bổ trợ tương ứng với phương thức ĐTTX do cơ sở giáo dục đại học lựa chọn.

2. Việc mở các khóa học đào tạo từ xa sẽ không cần sự cho phép của Bộ GDĐT như quy định hiện hành, thay vào đó quy định cụ thể và chặt chẽ hơn về điều kiện thực hiện chương trình đào tạo từ xa đặc biệt là các điều kiện đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo.

Cụ thể, tại Điều 3 của Quy chế đặt ra điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình từ xa với 9 khoản, từ việc xây dựng hệ thống, chương trình đào tạo, bộ máy tổ chức, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo từ xa:

- Hệ thống ĐTTX của cơ sở giáo dục đại học đã được xây dựng hoàn chỉnh, phù hợp với phương thức ĐTTX lựa chọn.

- Việc thực hiện chương trình ĐTTX phải được xác định trong sứ mạng, tầm nhìn, phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục đại học, được Hội đồng đại học, Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua.

- Bộ máy tổ chức và quản lý hoạt động ĐTTX đảm bảo quản lý, giám sát được quá trình giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, đánh giá và cấp bằng. Có đơn vị khảo thí với ngân hàng đề thi đầy đủ và thực hiện quy trình khảo thí độc lập.

- Quy định về ĐTTX của cơ sở giáo dục đại học đảm bảo tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý có đủ kiến thức, đã được bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp về giảng dạy và quản lý ĐTTX.

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, học liệu để triển khai ĐTTX

- Có hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý trực tuyến toàn bộ thông tin của quá trình tuyển sinh, đào tạo, khảo thí, xét tốt nghiệp và cấp bằng của từng người học.

- Đáp ứng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học lựa chọn phương thức Mạng máy tính (Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016)

3. Giao quyền quyết định đặt trạm đào tạo từ xa cho thủ trưởng các trường đại học cho từng ngành trên cơ sở kết quả thẩm định và ý kiến của Hội đồng khoa học và đào tạo. Việc đặt trạm cũng được yêu cầu báo cáo cho Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tại nơi đặt trạm trước khi khai giảng.

4. Việc tổ chức đào tạo từ xa, quy chế mới cũng yêu cầu giảng viên cơ hữu của trường đại học phải thực hiện ít nhất 50% khối lượng giảng dạy của chương trình đào tạo từ xa.

5. Quy định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, quyền và trách nhiệm của giảng viên, người học trong đó yêu cầu cơ sở giáo dục đại học phải duy trì và phát triển hệ thống ĐTTX của cơ sở giáo dục đại học, cập nhật và hiện đại hoá phương tiện kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng ĐTTX theo hướng hội nhập quốc tế về ĐTTX; Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học những quy định liên quan đến ĐTTX, chương trình ĐTTX, các điều kiện đảm bảo chất lượng cho việc thực hiện chương trình ĐTTX, thông tin về kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp đối với từng ngành đào tạo và từng khoá học;…

Quy chế mới quy định trách nhiệm cơ sở giáo dục đại học phải triển khai tự đánh giá chương trình ĐTTX; đăng ký tham gia kiểm định chất lượng chương trình ĐTTX theo quy định hiện hành với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;... nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 là đến năm 2020, 100% chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng được kiểm định.

6. Về đánh giá, xếp loại kết quả học tập, xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp:

- Quy chế mới cũng bỏ đi nhiều quy định chi tiết về việc tổ chức thi và xét tốt nghiệp đối với chương trình đào tạo từ xa, theo đó yêu cầu Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể về tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, cách tính điểm và xếp hạng tốt nghiệp trên cơ sở quy định của hình thức giáo dục chính quy. Việc tổ chức thi kết thúc học phần phải được thực hiện tập trung tại cơ sở giáo dục đại học hoặc tại Trạm ĐTTX, được giám sát bởi cán bộ của cơ sở giáo dục đại học và đề thi kết thúc học phần phải lấy trong ngân hàng đề thi chung với hệ chính quy.

- Đối với vấn đề cấp bằng tốt nghiệp, quy chế mới ghi rõ, hình thức đào tạo từ xa được ghi trong văn bằng tốt nghiệp.

7. Về quy định chuyển tiếp, đối với những khoá tuyển sinh trước ngày Quy chế mới ban hành có hiệu lực, việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo áp dụng theo Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa ban hành theo Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đối với khoá tuyển sinh từ ngày Quy chế mới ban hành có hiệu lực, việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo áp dụng theo Quy chế mới./. 

Việt Long
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực