Đây là nội dung được đưa ra trong Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2021 và tổng kết Đề án cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Sơn La được tổ chức ngày 23/9.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Yến)

Hội nghị cho biết, trong quý III/2021, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình đề ra. Trong đó, nổi bật là: Tham mưu điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh” gắn với phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn.

Việc thực hiện Đề án cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2017-2020 được tỉnh Sơn La triển khai ở nhiều lĩnh vực: Nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành các văn bản lãnh đạo; đổi mới tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, hội nghị; đổi mới phương thức lãnh đạo; cải cách tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động... Qua đó, tạo sự đổi mới đồng bộ trong hệ thống chính trị, thống nhất liên thông giữa CCHC của cơ quan Nhà nước với CCHC các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Để tiếp tục làm tốt những nội dung trên, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng theo đồng chí, trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đảng đoàn MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với Đề án cải cách hành chính trong Đảng, đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, đề xuất nội dung triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và xin ý kiến về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo./.

PV