NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN Ở NGA

Trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, Đảng Cộng sản Nga có nhiệm vụ phải hoàn thành sự nghiệp đã được bắt đầu từ cuộc Cách mạng tháng Mười 1917, nhằm biến nhà trường từ một công cụ thống trị giai cấp của giai cấp tư sản thành một công cụ để đập tan nền thống trị đó, cũng như để hoàn toàn xoá bỏ việc phân chia xã hội thành giai cấp.

Trong thời kỳ chuyên chính vô sản, nghĩa là trong thời kỳ chuẩn bị những điều kiện để đi tới thực hiện hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản, nhà trường không những phải truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản nói chung, mà còn phải là một công cụ truyền bá ảnh hưởng về tư tưởng, về tổ chức và giáo dục của giai cấp vô sản vào những người lao động nửa vô sản và không phải vô sản, nhằm đào tạo một thế hệ có khả năng thực hiện vĩnh viễn chủ nghĩa cộng sản.

Nhiệm vụ trước mắt hiện nay trong lĩnh vực này là :

1. Thiết lập che độ giáo dục không mất tiền và bắt buộc, phổ thông và bách khoa (nghĩa là dạy lý luận và thực tiễn về tất cả các ngành sản xuất chủ yếu) cho các trẻ em trai, gái từ 16 tuổi trở xuống.

2. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với công tác lao động sản xuất xã hội.

3. Nhà trường đài thọ cho toàn thể học sinh các khoản chi phí về ăn, mặc và các dụng cụ học tập.

4. Tăng cường công tác cổ động và tuyên truyền trong giáo giới.

5. Đào tạo những lớp cán bộ giảng dạy mới, có tư tưởng cộng sản.

6. Kêu gọi nhân dân lao động tích cực tham gia sự nghiệp giáo dục (phát triển những hội đồng giáo dục quốc dân, động viên những người có văn hoá v.v…)

7. Vì chính quyền xô-viết mà giúp đỡ một cách có hiệu quả công nhân và nông dân lao động tự học (thành lập những thư viện, những lớp cho người lớn tuổi, những trường đại học nhân dân, tổ chức những cuộc nói chuyện, những rạp chiếu bóng, những xưởng nghệ thuật v.v…)

8. Phát triển hết sức rộng rãi công tác tuyên truyền tư tưởng cộng sản.

9

ĐIỂM NÓI VỀ GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRONG CƯƠNG LĨNH

Trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, Đảng Cộng sản Nga tự đặt cho mình nhiệm vụ phải hoàn thành sự nghiệp mà Cách mạng tháng Mười 1917 đã bắt đầu - tức là biến nhà trường, từ một công cụ thống trị giai cấp nằm trong tay giai cấp tư sản thành một công cụ để đập tan nền thống trị đó, và phải hoàn toàn xoá bỏ sự phân chia xã hội thành giai cấp. Nhà trường phải trở thành một công cụ của chuyên chính vô sản, nghĩa là nhà trường không những phải truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản nói chung, mà còn phải là một công cụ truyền bá ảnh hưởng về tư tưởng, về giáo dục và tổ chức của giai cấp vô sản vào trong cách tầng lớp những người lao động nửa vô sản và không phải vô sản, nhằm hoàn toàn đập tan sự kháng cự của bọn bóc lột và thực hiện chế độ cộng sản. Theo ý nghĩa đó, những nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay là:

(1) Dựa vào sự giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền xô-viết, phát huy hơn nữa tính chủ động của công nhân và nông dân lao động trong lĩnh vực giáo dục;

(2) Triệt để nắm lấy không những một bộ phận hoặc đại bộ phận giáo giới, như hiện nay, mà là toàn thể giáo giới, nhằm sa thải những phần tử tư sản và phản cách mạng bất trị và nhằm đảm bảo việc chấp hành chu đáo những nguyên tắc cộng sản; (chấp hành chu đáo chính sách).

(3) Thiết lập chế độ giáo dục không mất tiền và bắt buộc, phổ thông và bách khoa (dạy lý luận và thực tiễn về tất cả các ngành sản xuất chủ yếu), cho trẻ em trai, gái từ 16 tuổi trở xuống;

(4) Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với lao động sản xuất xã hội của các em;

(5) Nhà nước đài thọ cho toàn thể học sinh các khoản chi phí về ăn, mặc và các dụng cụ học tập;

(6) Làm cho nhân dân lao động tích cực tham gia sự nghiệp giáo dục quốc dân (phát triển những hội đồng giáo dục quốc dân, động viên những người có văn hóa, v.v.);

Hoặc ad*2 (7) Liên hệ chặt chẽ giữa giáo giới với bộ máy tuyên truyền và cổ động của Đảng cộng sản Nga.

*Điều phụ (N.D.)

V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1968, t.29, tr.117-118, 140-141.