Hải Dương: Ủy quyền UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể

Thứ ba, 23/05/2023 19:34
(ĐCSVN) - Hội đồng thẩm định giá đất do Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất…

Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 944/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể. Về việc ủy quyền của UBND tỉnh cho UBND cấp huyện về tính giá đất cụ thể theo Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 06/5/2023 của Chính phủ, ngày 22/5/2023.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương uỷ quyền cho (UBND) các huyện, thành phố, thị xã (viết tắt là cấp huyện) thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ: Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký ban hành cho đến khi Luật Đất đai năm 2013 hết hiệu lực thi hành.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về kết quả, tình hình thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này (báo cáo Quý gửi trước ngày 10 của tháng sau liền kề; báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 năm sau).

Đối với các hồ sơ xác định giá đất cụ thể tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt, quyết định giá đất thì UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện theo nội dung đã được UBND tỉnh uỷ quyền quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại Quyết định này./.

Nguyệt Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực