leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa của: TL) 

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trên cơ sở các quy định cụ thể tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch; Quyết định số 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ KH&CN về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Bộ KH&CN đã xây dựng dự thảo “Đề cương xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST); kết nối các ngành, các vùng có liên quan theo quy hoạch tổng thể quốc gia; hình thành mạng lưới tổ chức KH&CN công lập theo hướng mở, linh hoạt, có quy mô và cơ cấu hợp lý, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn cả nước thuộc lĩnh vực KH&CN, bảo đảm tính khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời là cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN; hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn của các tổ chức KH&CN công lập.

Đề cương quy hoạch gồm 4 phần: Căn cứ lập quy hoạch; Đối tượng, phạm vi lập quy hoạch; Nội dung quy hoạch; Cơ sở dữ liệu để phục vụ tích hợp trong Quy hoạch chung của ngành; kèm theo các biểu tổng hợp số liệu minh chứng cho nội dung quy hoạch.

Theo Bộ KH&CN, so với các quy hoạch trước đây, quy hoạch lần này có đề cập đến nhiều nội dung mới, quan trọng. Cụ thể, cần phải xác định để tích hợp trong các quy hoạch có liên quan (quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); đề xuất “phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập và các hoạt động KHCN&ĐMST” và “danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện”.

Theo Đề cương, đối tượng khảo sát để lập quy hoạch gồm tổ chức KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp; tổ chức triển khai hoạt động KH&CN, trong đó có hoạt động ĐMST; bộ phận nghiên cứu và phát triển trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng lập quy hoạch là các tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, việc xây dựng quy hoạch là một trong những nhiệm vụ quan trọng, làm cơ sở xây dựng các dự án đầu tư, nâng cao tiềm lực, phát triển hệ thống tổ chức KH&CN và phục vụ hoạt động đẩy mạnh KHCN&ĐMST ở các địa phương. Mặc dù quy hoạch lần này dành cho các tổ chức KH&CN công lập theo quy định của Luật KH&CN song theo dự thảo, Sở KH&CN các địa phương sẽ mở rộng khảo sát đối với tất cả các tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập./.

Bích Liên