Là đơn vị có bề dày thành tích nhiều năm huấn luyện giỏi, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hiện Sư đoàn 361 còn gặp không ít khó khăn, khi trình độ của đội ngũ cán bộ không đồng đều, trải nghiệm thực tiễn chiến đấu còn ít, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, vũ khí trang bị kỹ thuật qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, tính đồng bộ không ổn định, trận địa tên lửa, pháo phòng không ngày càng bị thu hẹp, thời tiết nắng, nóng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trước tình hình đó Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng có niềm tin vào cách đánh và vũ khí trang bị khí tài được biên chế, có ý chí quyết tâm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nội dung trên Sư đoàn đã tập trung quán triệt sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng Phòng không -  Không quân (PK- KQ), các Chỉ thị, Hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân chủng và các cơ quan cấp trên về công tác huấn luyện, chiến đấu. Đảng ủy Sư đoàn ra nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đồng thời triển khai cho cấp ủy cấp dưới cụ thể hóa thành nghị quyết của cấp mình và xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Các đơn vị làm tốt công tác giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sỹ nắm chắc mệnh lệnh, Chỉ thị của Quân chủng; nhiệm vụ, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của người chỉ huy, chính ủy các cấp, đặc điểm tình hình và âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, giúp cho bộ đội nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong quá trình giáo dục các đơn vị, luôn gắn giáo dục nhiệm vụ huấn luyện với giáo dục chính trị, thực hiện Nghị quyết của Trung ương 8 khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Sư đoàn coi trọng công tác chuẩn bị huấn luyện. Thực tiễn đã chứng minh công tác chuẩn bị huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo thì kết quả huấn luyện sẽ tốt. Công tác chuẩn bị huấn luyện bao gồm nhiều nội dung: con người, cơ sở vật chất, khí tài, trang bị, kinh phí... Với yêu cầu là phải hoàn thành trước khi bước vào huấn luyện và được bổ sung trong quá trình huấn luyện. Từ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện những năm qua nên công tác này luôn được Sư đoàn coi trọng, chủ động thực hiện sớm bảo đảm đầy đủ nhất là khâu xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện, soạn thảo các văn bản, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất. Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện Sư đoàn mở các lớp tập huấn cán bộ, nội dung tập trung vào thống nhất về chương trình, phương pháp tổ chức huấn luyện, về xây dựng kế hoạch huấn luyện, công tác tham mưu tác chiến và phương pháp soạn thảo kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đồng thời đi sâu vào một số vấn đề mới được bổ sung phát triển theo yêu cầu xây dựng Quân chủng PK- KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; những nội dung còn yếu, còn thiếu đồng bộ trong quá trình huấn luyện. Thông qua tập huấn, Sư đoàn đã xây dựng cho đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhạy cảm, sắc sảo về chính trị thuần thục về năng lực thực hành huấn luyện. Năm 2018, kiểm tra đánh giá huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 84,6% khá, giỏi. Đặc biệt là trình độ thực hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ đại đội, tiểu đoàn có chuyển biến rõ rệt. Đây là điểm đột phá trong công tác tập huấn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ của Sư đoàn. Bên cạnh việc chuẩn bị về con người Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn còn chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện như: mô hình huấn luyện, giáo án, sơ đồ, bài giảng... theo hướng, thống nhất về hình thức, quy cách, mẫu biểu; ưu tiên những sáng kiến cải tiến trong huấn luyện; những cách làm mới có tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Để tạo động lực, khí thế, tinh thần ngay từ những ngày đầu, giờ đầu huấn luyện, Sư đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng ”. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân, tự hào về truyền thống đơn vị, tạo động lực phấn đấu vươn lên một cách tự giác.

Cùng với công tác chuẩn bị huấn luyện thì việc tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu là một nội dung hết sức quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này cần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp quản lý điều hành huấn luyện trong đó chú trọng thực hiện tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với nhiệm vụ và phương án chiến đấu, biên chế trang bị của đơn vị; quá trình huấn luyện Sư đoàn xác định huấn luyện cán bộ là trung tâm, huấn luyện kíp chiến đấu là then chốt; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến thuật với với luyện tập phương án chiến đấu đánh địch trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; đẩy mạnh đổi mới phương pháp huấn luyện trong đó tập trung rèn luyện cho Bộ đội về khả năng cơ động, tác chiến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Sư đoàn tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện phòng tránh kết hợp với đánh trả; huấn luyện bắt mục tiêu; đồng thời huấn luyện bổ sung tính năng kỹ chiến thuật một số khí tài mới để có đủ trình độ, khả năng sẵn sàng thay thế khi có tình huống tác chiến xảy ra. Công tác xây dựng chính quy trong huấn luyện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác từ quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện cho đến bảo đảm cơ sở vật chất và sơ tổng kết đánh giá kết quả huấn luyện; để góp phần bảo đảm chất lượng huấn luyện Sư đoàn tăng cường tổ chức hội thi, hội thao các thành phần cán bộ chủ trì các cấp, kíp chiến đấu các tiểu đoàn tên lửa, đài, trạm... nội dung hội thao thường hướng vào việc nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Nhiều năm qua, Sư đoàn 361 đã thực hiện tốt chế độ quản lý, bảo quản, sửa chữa; khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn vật tư kỹ thuật, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị khí tài. Hàng năm, Sư đoàn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật về khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sư đoàn đã đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà xe, nhà kho theo hướng chính quy, thống nhất. Đến nay, 100% lán xe niêm cất có cửa kiên cố; trạm xưởng đã sửa chữa vừa và nhỏ tại đơn vị được 6000 lượt vũ khí trang bị khí tài, gia công hàng ngàn chi tiết phục vụ công tác sửa chữa và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật. Qua các lần kiểm tra đột xuất của trên Sư đoàn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, tình trạng khí tài sẵn sàng chiến đấu tốt, bảo đảm hệ số an toàn. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên năm 2018, có trên 80% đơn vị trong Sư đoàn đạt danh hiệu huấn luyện giỏi, các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn đơn vị trực ban khá. Đây là cơ sở quan trọng để Sư đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống "Không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361 đang nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

 
Trung tá, Phạm Văn Minh
Thượng tá, ThS Vương Đức Thương