Quy định chặt chẽ việc chào bán cổ phần, cổ phiếu riêng lẻ

(ĐCSVN) - Ngày 4/1/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2010/NĐ-CP quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và phạt vi phạm hành chính trong hoạt động này của các công ty cổ phần thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là tổ chức chào bán).

Đối tượng áp dụng Nghị định này là các công ty cổ phần, các doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần, trừ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần. Theo Nghị định này, chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần trực tiếp và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho một trong các đối tượng: các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dưới 100 nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và công ty đại chúng là công ty cổ phần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 25 và 26 Luật Chứng khoán. Mệnh giá cổ phần chào bán riêng lẻ là 10.000 đồng Việt Nam.

Các doanh nghiệp nói trên muốn thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ phải có quyết định thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của cơ quan quyền lực của công ty. Phương án chào bán phải xác định rõ đối tượng và số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư và hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán; các đợt chào bán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng. Tổ chức chào bán phải nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm nhất 20 ngày trước ngày dự kiến thực hiện việc chào bán. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý chào bán cổ phần riêng lẻ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Trong thời hạn 90 ngày, trước và trong khi thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ, tổ chức chào bán không được quảng cáo việc chào bán trên các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp công bố thông tin theo pháp luật về chứng khoán. Việc công bố thông tin không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo và mời chào về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.