Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS. TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho biết: Ngày 5/6/1996, Ban Khoa giáo Trung ương ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học thẩm định đề tài cấp Bộ của các ban Đảng. Việc ra đời của Hội đồng đã mở ra giai đoạn phát triển mới đối với công tác nghiên cứu khoa học trong các cơ quan Đảng Trung ương. Trong 20 năm, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở thành đầu mối tin cậy tập hợp trí tuệ của các ban, cơ quan Đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu chiến lược giúp các ban, các cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tạo môi trường khoa học, sáng tạo để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược của Đảng.

Đồng chí Phùng Hữu Phú nêu rõ: 20 năm qua, khối các cơ quan Đảng Trung ương đã triển khai hơn 750 đề tài, đề án khoa học, thu hút 15.000 lượt cán bộ tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương tham gia nghiên cứu khoa học. Điểm nổi bật là kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án ngày càng có giá trị lý luận và giá trị ứng dụng, phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Nhiều đề tài không chỉ được áp dụng sau khi nghiệm thu ngay mà trong quá trình nghiên cứu đã phát huy hiệu quả, cung cấp những luận cứ khoa học để Hội đồng và các ban, cơ quan Đảng Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng. Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực hơn phục vụ công tác tham mưu, vì vậy được các ban, cơ quan đảng Trung ương ngày càng coi trọng.

Đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định: Bước sang năm thứ 21, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với những thành quả và bài học tích lũy được qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có đầy đủ điều kiện để phát triển lên một tầm mức mới. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ; đổi mới đồng bộ, toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động; năng động, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ trực tiếp, thiết thực, hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu chiến lược của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương được thành lập cách đây 20 năm, thể hiện sự coi trọng công tác nghiên cứu khoa học của Đảng ta. Trong 20 năm qua, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ động đổi mới bộ máy tổ chức, phong cách quản lý, tổ chức các hoạt động khoa học, góp phần cung cấp cơ sở khoa học để các Ban Đảng Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu.

Từ một đầu mối thuộc Ban Khoa giáo Trung ương làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc công tác nghiên cứu khoa học trong các cơ quan Đảng Trung ương, qua 20 năm, đã có bước trưởng thành rõ rệt, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Trên cơ sở được Ban Bí thư cho phép củng cố bộ máy, mở rộng cơ chế hoạt động, Hội đồng đã phát triển trên nhiều phương diện. Hội đồng đã xây dựng và ban hành các quy định, quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với đặc thù của công tác nghiên cứu khoa học trong các cơ quan đảng Trung ương; đưa ra nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học ở các cơ quan đảng Trung ương đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Nhiều ban, nhiều cơ quan đã xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lấy đó làm tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét thi đua. Hội đồng đã tổ chức được những hình thức sinh hoạt khoa học chuyên sâu, tập hợp được các chuyên gia, các nhà lãnh đạo, quản lý đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng các báo cáo tư vấn để lãnh đạo các ban Đảng tham khảo trong công tác tham mưu xây dựng một số Nghị quyết quan trọng, tham gia vào việc tổng kết 30 năm đổi mới, dự thảo, hoàn thiện văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học, trong hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Trung ương.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần sớm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; định hướng, tập trung nghiên cứu đúng và trúng những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của các ban, các cơ quan Đảng Trung ương. Bên cạnh đó, phải tích cực hơn nữa vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, vào việc xây dựng môi trường sáng tạo trong hoạt động khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng rằng, trong thời gian tới Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng khoa học ở từng cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho công tác tham mưu, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, cách mạng, khoa học./.

Tin, ảnh: Hà Thảo