leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX phát biểu bế mạc Đại hội. 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội cũng đã xác định 19 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đẩy mạnh ba khâu đột phá của tỉnh; đồng thời xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, về quốc phòng an ninh, về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đến năm 2030 xây dựng Hưng Yên giàu, đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; GRDP bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu cả nước, đạt hơn 8.500 USD/người; nền kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; có các khu đô thị lớn, nông thôn mới kiểu mẫu; nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội. 

Để hoàn thành mục tiêu, Đại hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế phát triển nhanh với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông; thu hút đầu tư phát triển mạnh công nghiệp. Phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững, nông dân khá giả, nông thôn văn minh. Phát triển đồng bộ thương mại, dịch vụ và du lịch thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chăm lo sức khỏe cộng đồng, giáo dục và đào tạo, đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội được bảo đảm, tạo việc làm tăng thu nhập, góp phần giữ ổn định xã hội…

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng. Niềm tin vào những thành tựu quan trọng và toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới càng được nhân lên gấp bội. Hưng Yên sau 24 năm tái lập tỉnh đã có số thu ngân sách tăng gấp gần 200 lần, từ một tỉnh nằm trong nhóm 3 tỉnh có số thu thấp nhất cả nước, đến nay Hưng Yên đã nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố tự thu chi.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh kế thừa những thành tựu đã đạt được để xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghị quyết của Đại hội là kết tinh của trí tuệ và niềm tin, là tinh thần đổi mới và sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết, đồng lòng phát huy truyền thống quê hương Hưng Yên văn hiến, cách mạng và anh hùng, được 10 lần Bác Hồ về thăm. Với những nỗ lực lớn, quyết tâm cao, toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững./.

Nhóm PV