Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị: Phát huy tốt chức năng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở

Thứ bảy, 30/01/2021 11:18
(ĐCSVN) - Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, chi bộ cơ sở rất quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, từng bước, không ngừng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.
leftcenterrightdel
 Cán bộ chính trị tương lai của Nhà trường được học tập, rèn luyện toàn diện
các kiến thức, kỹ năng (daihocchinhtri.edu.vn)

Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò quan trọng, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của quân đội trở thành hiện thực hay không suy cho cùng phụ thuộc vào khả năng, trách nhiệm lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ ở cơ sở. Trong đó công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo, góp phần thiết thực vào xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhất là ở cơ sở. Vì lãnh đạo không chỉ là xây dựng đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng hoặc một khâu bất kỳ nào trong quy trình lãnh đạo của Đảng như tổ chức thực hiện, sơ tổng kết, đánh giá… Hơn nữa, ngay trong các khâu, các bước đó đều có sự kiểm tra, giám sát lẫn nhau nhằm bảo đảm đúng kế hoạch, đường lối chính sách được xác định đúng đắn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp thực tiễn. Về vấn đề này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngon đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”(1). Văn kiện Đại hội VIII khẳng định: “Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng”(2).

Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; “lãnh đạo mà không có có kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”. Đảng ta cũng yêu cầu: “Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao” (3).

Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chi bộ cơ sở rất quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, từng bước, không ngừng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Theo đó, từ việc xác định nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát đến việc tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc theo đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” phù hợp với đối tượng cụ thể và sau kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, thông qua kiểm tra, giám sát hiệu quả lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ được nâng cao, sự thống nhất giữa nghị quyết và chấp hành, giữa lời nói và việc làm được củng cố, khắc phục kịp thời căn bệnh “nghị quyết một đằng, thi hành một nẻo”.

Công tác kiểm tra, giám sát giúp cho chi ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra cơ sở đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng, phòng ngừa nguy cơ nảy sinh trong hoạt động thực tiễn, hoặc ví như việc qua kiểm tra, giám sát để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Về nội dung này, theo đánh giá, tổng kết công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Nhà trường những năm gần đây do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn chặn và xử lý kịp thời không để vụ việc phát triển vi phạm; có 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều đạt trong sạch vững mạnh(4). Công tác kiểm tra, giám sát còn đi sâu kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của đảng bộ, chi bộ; kiểm tra việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung, dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên; thông qua kiểm tra mới phát hiện đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất, những phần tử cơ hội, không đủ tư cách đảng viên, bảo đảng cho các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở luôn trong sạch, vững mạnh có sức chiến đấu cao và đây chính là những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi bộ cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Nhận thức, trách nhiệm của một số đảng viên, cấp ủy cơ sở có lúc còn đơn giản, chưa đầu tư nghiên cứu sâu, kỹ; trong lãnh đạo, chỉ đạo có việc còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp như việc xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát còn chung chung; chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có cấp ủy, chi bộ thiếu cụ thể, thiết thực…nên việc phát huy chức năng lãnh đạo của công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm còn chưa cao.

leftcenterrightdel
 Các cấp ủy, chi bộ cơ sở rất quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; từng bước, không ngừng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Từ những vấn đề chung nêu trên và thực tiễn trong tiến hành công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị; để tiếp tục phát huy chức năng lãnh đạo của công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị cần thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở.

Đây là vấn đề không mới nhưng rất cần thiết, nhằm tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng. Theo đó cần giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, nhiệm vụ chính trị theo quan điểm Đại hội lần thứ XII của Đảng; các quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát gắn với nhiệm vụ lãnh đạo của cơ quan, đơn vị mình. (Quy định số 30-QĐ/TW thi hành chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, ngày 26/7/2016, của Ban chấp hành Trung ương; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong đảng bộ quân đội…)

Đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ các cấp phải đư­ợc th­ường xuyên học tập nghiên cứu những tài liệu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp từ Trung ư­ơng đến cơ sở. Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra, cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác học tập, chủ động nâng cao trình độ của mình, nêu cao ý thức tự nghiên cứu, tự học tập; tham gia công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng để thấy rõ trách nhiệm cá nhân của mình trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng chi bộ, đảng bộ và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh, phê bình với việc lười học tập, nghiên cứu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. 

Hai là, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ.

Nhiệm vụ chính trị của Nhà trường là học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, gắn với mục tiêu đào tạo chính trị viên, bí thư chi bộ đại đội. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát nhiệm vụ học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ làm mục tiêu, phương hướng, nội dung hoạt động và gắn vào các khâu từ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng sẽ đạt được mục tiêu, phương hướng và đem lại hiệu quả cao và ngược lại. Tuy nhiên khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát cần căn cứ vào đối tượng, thời điểm… do đó đòi hỏi các tổ chức đảng phải nắm vững nội dung, yêu cầu chủ yếu của nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm, từng năm học và công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hiệu quả.

Ba là, nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản và quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ, đảng bộ.

Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường và yêu cầu xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, phương pháp và quy trình kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, có nền nếp, không thụ động chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét, giải quyết; thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, luôn coi trọng sự chủ động tự kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong kiểm tra, giám sát phải kịp thời biểu dương mặt tích cực, tiến bộ, ngăn ngừa mặt tiêu cực, lạc hậu, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra để xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời, không để khuyết điểm phát triển thành vi phạm… ; khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải giữ đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; biết dựa và chi bộ, đảng bộ nơi trực tiếp quản lý đảng viên; biết phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên và phát huy trách nhiệm xây dựng chi ủy, chi bộ, đảng bộ của các tổ chức quần chúng…Theo đó, mọi hoạt động của chi bộ đều được củng cố, chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bốn là, xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch, quy chế công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình.

Kế hoạch kiểm tra giám sát và quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT là sự cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy, chi bộ với đối tượng, nội dung, thời gian cụ thể; những nguyên tắc, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, tổ chức đảng cấp trên thành nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ công tác, các mối quan hệ và cách thức, ph­ương pháp giải quyết các mối quan hệ đó, quy định thời gian, nội dung, cách thức thực hiện các chế độ phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng và đơn vị để thống nhất thực hiện trong quá trình hoạt động của cấp ủy, làm cho các hoạt động đó đi vào nền nếp, có chất lượng. Các chi bộ, đảng bộ phải nắm vững các căn cứ, đối tượng, nội dung, thời gian lập kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp, hiệu quả, đạt được mục đích đề ra.

Các cấp ủy viên, ủy viên UBKT phải thường xuyên tự phê bình và phê bình với chính mình, chủ động sửa chữa những khuyết điểm của mình; không nể nang, né tránh, “không thiên vị, không thành kiến”, mạnh dạn phê bình với đối tượng kiểm tra, giám sát để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, sai lầm, vi phạm và nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến khuyết điểm, vi phạm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy.

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của đảng, bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm, làm rõ những ưu, khuyết điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng (nếu có) không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

___________________

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh , Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.637.

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1996, Tr 1950

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H, 2016, Tr209

(4) Số liệu: Ban Tổ chức; UBKT Đảng ủy nhà trường

 

Bùi Hải Ninh, ThS. PCN Bộ môn Khoa CTĐ, CTCT

Trần Bá Tấn, ThS GV Khoa CTĐ, CTCT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực