leftcenterrightdel
Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17 thông qua 10 Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, ngày 11/3/2021. 

Thành ủy Hà Nội vừa đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/3/2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó, biến thành hành động cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của năm 2021. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt được kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt và với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về các văn kiện nêu trên. Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Phương thức học tập được tổ chức theo các hình thức, gồm: Hội nghị cán bộ chủ chốt do Thường trực Thành ủy chủ trì theo hình thức trực tuyến kết nối đường truyền từ Trung ương tới cơ sở, hoàn thành trong tháng 3/2021; Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức theo hình thức trực tiếp, hoàn thành trước ngày 15/6/2021; Hội nghị do các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức, hoàn thành trước ngày 20/6/2021./.

Nam Khánh