leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: H.Thảo)

Ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình, TP Hồ Chí MInh lần XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ qua, Quận Tân Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế quận tăng trưởng ổn định, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên; cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chuyển dịch và phát triển đúng hướng; huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 13,53% trong giai đoạn năm 2015-2019. Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương trong nhiệm kỳ là 24.755 tỷ đồng, tăng bình quân 9,6%/năm.

Các công trình hạ tầng kĩ thuật - xã hội, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng với tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, bình quân 1.213,116 tỷ đồng/năm, đạt 121% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó đầu tư công đạt 1.094,581 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đi vào nền nếp, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: H.Thảo)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 41 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Hoàng Hà tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy Quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là: "Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tự cường, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bền vững và hội nhập với phát triển văn hóa, công bằng xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị văn minh, chủ động bảo vệ môi trường; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Quận Tân Bình phát triển bền vững, an dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Đại hội cũng đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025 như: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên địa bàn Quận, bình quân trên 2.000 tỷ đồng/năm, công tác giải ngân vốn đầu tư công hàng năm phấn đấu đạt trên 95%; Duy trì việc hoàn thành công tác phổ cập giáo dục 3 bậc học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%; Đến năm 2025, tỷ suất sinh đạt 1,4 trẻ em/phụ nữ; Giữ vững 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% Trạm y tế phường có từ 2 bác sĩ, trong đó ít nhất có 1 bác sĩ cơ hữu; Phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% số hộ dân sử dụng nước sạch, không sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và sản xuất công nghiệp…/.

CM (Tổng hợp)