Chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã và đang cung cấp các luận cứ khoa học cho việc soạn thảo các Văn kiện Đại hội, tập trung vào các kiến nghị mới về bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Đóng góp nổi bật nhất của Viện là tập trung triển khai nhiệm vụ góp phần tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991; tổng kết, đánh giá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010; phân tích, dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế; đề xuất tầm nhìn và các ý tưởng mới trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn tiếp theo. Các báo cáo kiến nghị đã góp phần làm rõ hơn bản chất và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; hệ quan điểm phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước giai đoạn 2011-2020, những vấn đề cần giải quyết để tránh rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" cho một nước đi sau; mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; vai trò của nhân tố con người làm trung tâm vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; các vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh mới; vấn đề đổi mới và nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Một số luận điểm của Viện liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên lợi thế so sánh động, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh kết nối vùng và vai trò của các hành lang kinh tế; sự đột phá mạnh vào kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực; nhấn mạnh tác động xã hội của biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng trong định hướng phát triển nhanh và bền vững; khẳng định và phát huy vị thế địa - chiến lược của Việt Nam trong sự thay đổi tương quan sức mạnh trên thế giới và cục diện mới của các tiến trình khu vực... đã được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao. Nhận định của Viện về "đáy" suy giảm kinh tế của Việt Nam vào quý I/2009 và chiều hướng phục hồi kinh tế của thế giới và Việt Nam trong năm 2009 được nhiều cơ quan hoạch định chính sách tham khảo.

Viện cũng đang triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở lý luận về phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực nhân quyền, dân tộc và tôn giáo. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam là một trong 4 cơ quan được Hội đồng lý luận Trung ương giao chủ trì, chuẩn bị và tổ chức lần đầu tiên một hội thảo quốc gia lớn về "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam" sẽ được tổ chức trong năm 2010./.