Hòa Bình: Phối hợp cung cấp thông tin giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm

Thứ năm, 13/01/2022 15:34
(ĐCSVN) - Trên cơ sở Chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã chủ động phối hợp cung cấp thông tin; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quyết sách, kết quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...
leftcenterrightdel

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình (áo trắng đứng giữa) và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

Phối hợp cung cấp thông tin trong giải quyết các vấn đề nổi cộm

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy chế đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội...đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân.

Tại mỗi địa phương, Ban Tuyên giáo các cấp là đầu mối chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm tại địa phương, đơn vị mình.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã phối hợp với các cơ quan: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức ký kết các Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW với 4 nội dung phối hợp thường xuyên trong “thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội" và 2 nội dung phối hợp khi “giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm". Đến nay 10/10 ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy của tỉnh cũng đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp đã ký kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình cùng các cơ quan nhà nước cùng cấp đã chủ động cung cấp thông tin; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách, kết quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội nhất là vào các thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương, các vấn đề mà dư luận Nhân dân quan tâm. Qua đó, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm phát hiện sớm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống tư tưởng xảy ra, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch lợi dụng, tập hợp lực lượng và hình thành tổ chức, xuyên tạc, kích động lôi kéo quần chúng chống Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel

Đến nay 10/10 ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy của tỉnh cũng đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp (Trong ảnh: Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thủy và UBND huyện) 

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung phối hợp

Theo đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, công tác phối hợp triển khai Quyết định 238-QĐ/TW và Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trong năm đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền các nội dung phối hợp trên báo chí, tuyên truyền trên Bản tin sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tinhuyhoabinh.vn, tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp; thông qua các hội nghị giao ban báo chí định kỳ, các hội nghị báo cáo viên các cấp,… Đồng thời triển khai các hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Cơ quan nhà nước các cấp chủ động đề xuất nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp, nhất là khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm quốc gia, địa phương có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, biển, đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động cung cấp thông tin về kế hoạch triển khai thực hiện những dự án, đề án, chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của nhân dân; phối hợp tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến cán bộ đảng viên...

Việc chủ động trong phối hợp giữa các cơ quan đã tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế 238, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung phối hợp. Đặc biệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về kết quả công tác phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong quá trình phối hợp triển khai Quy chế 238; chỉ đạo đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, kích động gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải pháp phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Phát huy vai trò của các cơ quan giữ vai trò đầu mối phối hợp, thường xuyên trao đổi, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung và trách nhiệm theo Quy chế 238 để thống nhất chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, trước khi công bố thông tin về vụ việc theo quy định của pháp luật trên báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm sách, báo, tài liệu và phổ biến trong hội nghị. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội;...

Vương Hùng
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực