Thành tựu nổi bật trong năm qua là ngành đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, trọng tâm là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Xây dựng Báo cáo đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, phục vụ xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội Đảng XIII phần liên quan đến công tác dân tộc. 

leftcenterrightdel
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang đổi thay từng ngày,
hứa hẹn hướng phát triển toàn diện, bền vững. (Ảnh: Phương Liên) 

Thực hiện Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2031. Tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội đã thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 88 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đề án là giải pháp quan trọng, đột phá, nhằm tập trung nguồn lực phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 Năm 2019, Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ theo tiêu chí, kết thúc năm 2019, có 125 xã, 1.298 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.  

 Phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số lần thứ II. Kết quả của cuộc điều tra dự kiến được công bố vào đầu năm 2020, là căn cứ hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược về công tác dân tộc và xây dựng chính sách dân tộc, trước mắt phục vụ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 với tổng số hơn 10.800 đại biểu tham dự. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2015-2020; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số; góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. 

 Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các cơ quan làm công tác dân tộc của nước bạn Lào tổ chức thành công giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào. Hơn 300 đại biểu là người có uy tín, người dân tộc thiểu số của hai nước đã tham dự giao lưu với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc”; biểu diễn văn nghệ, dâng hương tại Tượng đài Hồ Chí Minh; thăm viếng Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào; thăm mô hình sản xuất tại Nghệ An… đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào nói riêng.

 Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, ngành công tác dân tộc đặt mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; trọng tâm là tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

 Tích cực tham mưu xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng XIII phần liên quan đến công tác dân tộc; xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 Tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác dân tộc để trình Quốc hội xem xét, ban hành. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách, chương trình, dự án thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện tích hợp các chính sách có cùng lĩnh vực, đối tượng, nội dung, địa bàn để tránh chồng chéo và tản mạn chính sách.

 Tập trung xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để thực hiện từ năm 2021.

 Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không để xảy ra các điểm “nóng”, vụ việc nổi cộm phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thực hiện các chính sách dân tộc.../.

Phương Liên