Quảng Nam: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Thứ năm, 29/02/2024 21:39
(ĐCSVN) - Củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp tại tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn Quảng Nam đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. 

Củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, được Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, ngay từ đầu nhiệm kỳ, thực hiện quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình công tác; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Trên cơ sở chỉ đạo đó, các TCCSĐ trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ theo quy định đối với từng loại hình TCCSĐ; phương thức lãnh đạo của các TCCSĐ từng bước được đổi mới, phát huy dân chủ của tập thể cấp ủy, các đoàn thể trong việc xây dựng nghị quyết; từng bước khắc phục tình trạng rập khuôn, sao chép nghị quyết của cấp trên.

Tỉnh ủy cũng tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cơ sở trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, thực sự là cơ sở quan trọng để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nói về các giải pháp cơ bản mà Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết: Trong xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, TCCSĐ chú trọng cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. Hằng năm, các TCCSĐ tiến hành rà soát tổng thể, nắm thực trạng về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cấp ủy viên; kiện toàn, bổ sung những nơi còn thiếu. Việc kiện toàn cấp ủy cơ sở được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, kết hợp sử dụng cán bộ có kinh nghiệm với cán bộ trẻ, cán bộ cũ với cán bộ mới trong một cơ cấu lãnh đạo thống nhất, bảo đảm tính ổn định của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy cơ sở. Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở tiếp tục được đổi mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết thêm, việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ qua tại địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy quan tâm. Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 90% bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 21,2% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 90% bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 21,2% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, thời gian qua, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng luôn là nhiệm vụ quan trọng, được Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đặt ra. Theo đó, trên tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2007 (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018) của Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua, các cấp ủy tại Quảng Nam xác định đây là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; từ đó, tập trung lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam, đến nay, hầu hết các chi bộ thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức của sinh hoạt chi bộ Đảng đều rất nghiêm túc, nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm trình tự, nội dung theo các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, nội dung sinh hoạt chi bộ được chi ủy, chi bộ bàn bạc, thống nhất và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện; phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Nội dung sinh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Trong nội dung sinh hoạt, chi bộ đã chọn lọc những thông tin thời sự nổi bật trong các bản tin nội bộ; quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Chi bộ đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý; đánh giá tình hình cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện trách nhiệm nêu gương; kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng đến...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng, nhiều cấp ủy cơ sở ở Quảng Nam xây dựng kế hoạch, định hướng chủ đề và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động đăng ký nội dung, tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả. Nội dung sinh hoạt ở nhiều nơi thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng môi trường thân thiện; chủ quyền biển đảo; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải phóng mặt bằng, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; những nội dung, vấn đề mới trong lĩnh vực chuyên môn…

“Hầu hết các chuyên đề được các chi bộ chuẩn bị chu đáo, phân công đảng viên có năng lực chuẩn bị và trình bày tại chi bộ; đảng viên tham gia góp ý sôi nổi và mang lại hiệu quả cao”- đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết.

Theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (2020-2025) của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ngày 27/2 vừa qua, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định.

Nghiêm túc trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên

Đây cũng là một trong các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Quảng Nam nhiều năm qua. Trong đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Trước khi tiến hành kiểm điểm, các cấp ủy xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện. Đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, ban thường vụ cấp ủy các cấp giao các đồng chí ủy viên ban thường vụ, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tham mưu nội dung gợi ý kiểm điểm và yêu cầu tập thể, cá nhân báo cáo giải trình; đồng thời, cử đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách cùng lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm.

“Trong đánh giá, từng cấp uỷ, tổ chức đảng đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm, cấp ủy cấp trên đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kiểm điểm đối với những tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nhiều mặt hạn chế, yếu kém, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nhờ đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Văn Dũng cho hay.

Phát triển và quản lý đảng viên đảm bảo đúng quy định

Theo đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam, công tác phát triển đảng viên mới luôn là nhiệm vụ đặt ra hàng đầu, đòi hỏi Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp phải hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Theo đó, hằng năm, các cấp ủy trong tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng TCCSĐ gắn với việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.649 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 72.343 đồng chí; số đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên là học sinh, sinh viên kết nạp ngày càng tăng (hiện đảng viên nữ 2.924 đồng chí; đảng viên là người dân tộc thiểu số 1.439 đồng chí; đảng viên là người có đạo 18 đồng chí; đảng viên là sinh viên, học sinh là 169 đồng chí). Ngoài ra, công tác kết nạp lại đảng viên, kết nạp quần chúng là người có đạo, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Đảng bộ Quảng Nam hiện có 2.924 đảng viên nữ ; đảng viên là người dân tộc thiểu số 1.439 đồng chí; đảng viên là người có đạo 18 đồng chí; đảng viên là sinh viên, học sinh là 169 đồng chí. 

Đối với công tác quản lý đảng viên, nhiệm vụ này được các cấp ủy cơ sở nhận thức đúng và thường xuyên quan tâm. Qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên để phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện vi phạm và thực hiện xử lý vi phạm theo quy định. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy trong quản lý sinh hoạt và chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên hoạt động xa nơi cư trú, làm việc lưu động được đẩy mạnh.

“Hầu hết các cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định về quản lý đảng viên, giới thiệu sinh hoạt Đảng, xây dựng và cập nhật dữ liệu đảng viên, thường xuyên báo cáo tình hình đảng viên. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên, bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đảm bảo chặt chẽ theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao cấp ủy cấp huyện quản lý hồ sơ đảng viên và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện. Việc chuyển sinh hoạt đảng được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương; việc chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước cho đảng viên được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định. Công tác rà soát, sàng lọc đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng được triển khai thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức là 1.099 đảng viên; trong đó, xóa tên 617 trường hợp, khai trừ 98 trường hợp và xin ra khỏi đảng 384 trường hợp”- đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam chia sẻ thêm./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực