Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp

Thứ hai, 23/12/2019 19:00
(ĐCSVN) – Đó là yêu cầu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tổ chức ngày 23/12 tại Hà Nội.

Chủ động, nhạy bén, sâu sát, không né tránh những vấn đề mới, khó

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo thể hiện rõ phương châm “đi trước mở đường”

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá công tác tuyên giáo năm 2019 đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, trong đó có những nhiệm vụ hệ trọng, nặng nề, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc; góp phần quan trọng tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu lớn năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy Đảng thể hiện rõ phương châm “đi trước mở đường” cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mau chóng đi vào đời sống xã hội.

Ngành đã chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn với nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác khoa giáo được triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng, có chuyển biến rõ nét; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến, đạt những kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 của các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch; bước đầu đã kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam trên Internet, mạng xã hội. “Có thể nói, so với năm 2018, môi trường Internet và mạng xã hội đã “sạch” hơn. Đã bước đầu đối thoại, thuyết phục, đấu tranh xử lý các đảng viên viết, phổ biến các thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội”. – đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phân tích bối cảnh thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Trước tình hình đó, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020, trong đó ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Yêu cầu toàn ngành cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Ngành Tuyên giáo cần tham mưu với cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị 

Thời gian tới, bắt đầu từ 3/2/2020, kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cần chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thành tựu phát triển kinh tế; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng, chống tham nhũng…, tạo tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thế và lực của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; trên cơ sở đó cổ vũ, thúc đẩy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý ngành tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, qua đó góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận, chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngành tuyên giáo cần chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, càng sát đến Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá, trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an - toàn xã hội. Do đó, ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Cần tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, Internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Cần phát huy vai trò chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ngành Tuyên giáo cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí - xuất bản, truyền thông, làm chủ trận địa thông tin. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại. Trong năm 2020, cần tranh thủ các sự kiện đối ngoại quan trọng để thông qua truyền thông quốc tế quảng bá mạnh hơn, lan tỏa hơn về thành tựu đất nước, hình ảnh, vị thế của Việt Nam.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo cần đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác tham mưu trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; quan tâm tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, định hướng, tổ chức tốt đại hội các hội văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2025.../.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực