Quang cảnh Hội nghị sáng 12/7

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp các tỉnh, thành phố trong khu vực kiểm tra 2.694 tổ chức đảng, 22.430 đảng viên; giám sát 1.708 tổ chức đảng, 3.801 đảng viên, kết luận 14 tổ chức đảng, 93 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên, phát hiện có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng, 8 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 1 đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật 33 tổ chức đảng (khiển trách 28, cảnh cáo 5) và 1.166 đảng viên (khiển trách 926, cảnh cáo 164, cách chức 42, khai trừ 34 trường hợp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 11 trường hợp.

UBKT các cấp trong khu vực kiểm tra 118 tổ chức đảng và 730 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận có 76 tổ chức đảng, 608 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 341 đảng viên. Kiểm tra 2.465 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó chỉ ra 236 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 1.123 tổ chức đảng, 1.778 đảng viên, phát hiện 10 tổ chức đảng và 41 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên. Giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng, 95 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 7 trường hợp. Kiểm tra 129 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và 1.495 tổ chức đảng về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện tổng số tiền sai phạm 622,94 triệu đồng. Thi hành kỷ luật 361 đảng viên (khiển trách 165, cảnh cáo 102 , cách chức 7, khai trừ 87 trường hợp).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp, đề xuất, kiến nghị một số nội dung để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các câp ủy và UBKT các cấp trong thời gian đến, góp phần làm tốt công tác đánh giá và chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp tới đây…

Về nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019, Hội nghị xác định tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, giúp ban thường vụ cấp ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2019; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ liên quan đến công tác cán bộ, chuẩn bị công tác nhân sự đại hội Đảng ở địa phương.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia với trách nhiệm cao trong đề nghị sửa đổi Điều lệ Đảng liên quan công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và các văn kiện của Đại hội Đảng; Quy định 195, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT các cấp đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Quy định 01, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định 179, ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông báo công khai kết quả các kỳ họp UBKT về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, UBKT các cấp các tỉnh, thành trong khu vực cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: tham mưu, giúp cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, chú trọng nội dung sát với tình hình thực tiễn chính trị ở địa phương, đơn vị, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đảng viên là nhân sự cấp ủy đại hội Đảng nhiệm kỳ tới.../.

 

 

Tin, ảnh: Đình Tăng