Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú

Thứ hai, 24/05/2021 09:58
(ĐCSVN) – Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạc triển khai thực hành Luật Cư trú, UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú với những nội dung liên quan đến mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện đối với các sởm ngành, địa phương.

UBND tỉnh Yên Bái đã chính thức ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh với mục đích nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai, thực hiện Luật được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý cư trú trên địa bàn. Tổ chức tốt việc phổ biến Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc thi hành Luật.

leftcenterrightdel
Nội dung văn bản về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú của UBND tỉnh Yên Bái.

6 nội dung của Kế hoạch gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Cư trú; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về Luật cho lãnh đạo, cán bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật; tổ chức triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm tra công tác thi hành Luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

 “Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và phạm vi quản lý, chủ động tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả” – nội dung Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan./.

PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực