Yên Bái: Kết nạp mới gần 600 đảng viên tại khu vực kinh tế tư nhân

Thứ ba, 13/04/2021 14:29
(ĐCSVN) – Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, đến nay, việc sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận, thành lập mới các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể và kết nạp đảng viên mới tại các đơn vị này trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, DN.

Kết quả thực hiện

 Cùng với triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐQ/TU ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong DN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (Đề án số 04-ĐQ/TU), căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN, cấp ủy các cấp tại tỉnh Yên Bái đã kịp thời quán triệt, triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN; thường xuyên chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong cán bộ, đảng viên, chủ DN, người lao động nhận thức và nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong DN và các đơn vị KTTN.

leftcenterrightdel

Việc thành lập mới các tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, DN . (Ảnh: HNV).

Theo đó, sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐQ/TU một số kết quả đáng tích cực mà tỉnh đã đạt được như: công tác xây dựng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng được tăng cường; việc bồi dưỡng, kết nạp và quản lý đảng viên được quan tâm, chú trọng; kịp thời củng cố, phát triển tổ chức đoàn thể trong các loại hình DN bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các loại hình tổ chức đảng, nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng với các tổ chức đoàn thể; quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác đoàn thể trong DN; vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong DN từng bước được nâng lên; vai trò trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy và chính quyền các cấp được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Trong đó, một số kết quả cụ thể đáng khích lệ như: đã thành lập mới 21 tổ chức đảng trong các loại hình DN (đạt 46,7%), trong đó có một số đảng bộ đạt và vượt chỉ tiêu như huyện Văn Yên (thành lập 4/4 tổ chức đảng, đạt 100%); Đảng bộ Khối DN tỉnh (thành lập 8/12 tổ chức đảng, đạt 66,7%); thực hiện kết nạp mới 594 đảng viên trong DN (đạt 80,3%), điển hình có những đảng bộ đạt và vượt mục tiêu đề ra như Đảng bộ huyện Văn Yên (kết nạp 33/26 đảng viên, đạt 127%), Đảng bộ TP Yên Bái (kết nạp 46/34 đảng viên, đạt 136%, Đảng bộ huyện Yên Bình (kết nạp 30/29 đảng viên, đạt 103%); các đảng bộ khác cơ bản đạt từ 50-70% đề ra …

 Giải pháp trọng tâm

 Cùng với những kết quả tích cực, thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức và phát triển đảng viên khu vực KTTN tại Yên Bái cũng còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, những khó khăn, hạn chế chủ yếu tập trung ở một số khâu như công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong DN còn chưa được thường xuyên, liên tục; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong DN có mặt hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao, nội dung sinh hoạt thiếu cụ thể, chưa hấp dẫn người lao động; chưa phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhất là trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, tổ chức đảng với DN và người lao động. Phần lớn những khó khăn, hạn chế nêu trên đều đến từ những nguyên nhân khác nhau, trong đó có những nguyên nhân khách quan là hầu hết các doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và nhỏ; năng lực hoạt động còn hạn chế, chưa có chiến lược phát triển lâu dài, lao động chủ yếu là hợp đồng thời vụ; công tác kết nạp đảng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng còn nhiều yêu cầu, thủ tục chặt chẽ; do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến kế hoạch sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng…Ngoài ra, một số nguyên nhân chủ quan khác cũng ảnh hưởng tới quá trình phát triển tổ chức đảng và đảng viên tại khu vực KTTN như tại một số nơi mới chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, chưa quan tâm thường xuyên tới công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động; cơ quan chuyên môn thường trực có lúc còn thiếu chủ động, chưa làm hết trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; chủ DN nói chung chỉ tập trung vào việc sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; còn nhận thức chưa đầy đủ, thiếu tích cực về chủ trương, đường lối của Đảng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố, phát triểm tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong DN…

 Để khắc phục những hạn chế, khó khăn nêu trên, tỉnh Yên Bái đã đề ra một số phương hướng cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại KTTN. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 04-ĐQ/TU để đưa vào nội dung Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và trên cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, và một trong số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, chủ DN, người lao động nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự cần thiết, vai trò, vị trí và những lợi ích thiết thực của DN về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong DN; tăng cường gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với DN, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cũng như xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển đảng; phát huy vai trò của Hiệp hội DN tỉnh, các hội nghề nghiệp trong xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên…/.

Trường Quân
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực