Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tại Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức ngày 1/8.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng Đảng, từ nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc đến nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Từ đó, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ được cảnh báo, ngăn ngừa. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Các cấp ủy đã ban hành nhiều quy chế, quy định về mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với các tổ chức đảng. Việc mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng được chú trọng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chất vấn trong Đảng.

Việc cụ thể hóa các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình, đề án trọng tâm hướng về cơ sở đã góp phần tạo sự phát triển toàn diện, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững...  Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa An Giang từ một tỉnh thuần nông nghèo dần trở thành tỉnh phát triển năng động. Năm 2018, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại. GRDP tăng 6,52%; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao nhất trong hàng chục năm qua…


Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phước Hoa

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thực hiện các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống" làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trên nguyên tắc giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động trong việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết; chú trọng việc nghiên cứu, tìm tòi một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét. Đồng chí cũng đề nghị trong năm 2019, ít nhất mỗi cấp ủy đảng đề ra một nội dung đột phá gắn với chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để thực hiện. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt,  từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.


 Tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Ảnh: Phước Hoa

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018./.

H. Hiếu (t/h)