Bắc Giang chú trọng phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ tư, 01/03/2023 17:09
(ĐCSVN) – Bắc Giang xác định công tác cán bộ nói chung; trong đó có công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang gặp mặt cán bộ nữ tiêu biểu chúc mừng 8/3/2021. 

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Đề án “Tăng cường công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023 - 2030”.

Theo đó, tỉnh đã đề ra mục tiêu đến năm 2025: Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh tối thiểu có 15% cán bộ nữ, 10% cán bộ trẻ và tối thiểu có 25% cán bộ nữ, 15% cán bộ trẻ quy hoạch cấp ủy tỉnh. Trong ban thường vụ cấp ủy, chức danh chủ chốt  cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, mỗi đối tượng chiếm khoảng 15% so với tổng số cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tăng so với năm 2022. Luân chuyển khoảng 02 cán bộ trẻ, 02 cán bộ nữ giữ chức danh chủ chốt cấp huyện.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030: Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia và quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh: Tối thiểu có 15% cán bộ nữ, 10% cán bộ trẻ tham gia cấp ủy tỉnh. Tối thiểu có 25% cán bộ nữ, 15% cán bộ trẻ quy hoạch cấp ủy tỉnh. Trong ban thường vụ cấp ủy, chức danh chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Có khoảng 15-20% cán bộ lãnh đạo sở, ngành tỉnh là cán bộ trẻ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, mỗi đối tượng chiếm khoảng 20% so với tổng số cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tăng so với năm 2025. Luân chuyển khoảng 03 cán bộ trẻ, 03 cán bộ nữ giữ chức danh chủ chốt cấp huyện.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Đề án xác định 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị về công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tăng cường giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tạo bước chuyển biến trong công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Trong những năm qua, công tác cán bộ nói chung, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nói riêng được cấp ủy tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chú trọng thực hiện. Công tác đánh giá cán bộ sát thực chất hơn. Công tác quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ có nhiều chuyển biến, tiến bộ, nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quy hoạch lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các chức danh chủ chốt cấp huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ được gắn kết chặt chẽ với quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; góp phần nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán trẻ, cán bộ nữ được chú trọng hơn, tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, phát triển. Chế độ, chính sách đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ được quan tâm thực hiện.

Đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa số được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực, khả năng lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm trong công việc; nhiều đồng chí được rèn luyện, trưởng thành trên một số lĩnh vực công tác, được bố trí, phân công ở các vị trí quan trọng của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, việc đánh giá cán bộ có lúc, có nơi còn biểu hiện nể nang. Tỷ lệ cán cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh có thời điểm còn hạn chế. Số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy tỉnh; quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp huyện có nơi còn ít.

Nhằm khắc phục những hạn chế này, Bắc Giang xác định công tác cán bộ nói chung; trong đó có công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tạo bước chuyển biến trong công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới và định hướng phát triển của tỉnh, gắn với đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Ngô Văn Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực