Bắc Giang: Hơn 18 nghìn đại biểu dự hội nghị thông tin thời sự

Thứ ba, 18/04/2023 21:15
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2023 tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh. 

Sáng 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) tại 224 điểm cầu, với hơn 18.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan tỉnh; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu khái quát nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đồng chí nhấn mạnh 5 nội dung: Vì sao phải biên soạn, xuất bản Cuốn sách; Quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; Bố cục của Cuốn sách; Giá trị và nội dung cốt lõi của Cuốn sách; Những điểm mới ấn tượng trong Cuốn sách.

Cuốn sách gồm có 3 phần: Phần thứ nhất "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam"; Phần thứ hai "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc"; Phần thứ ba "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Cuốn sách đã rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh PCTNTC suốt 10 năm qua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh PCTNTC trong thời gian tới.

Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác PCTNTC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng nền văn hóa Việt Nam. 

Các đại biểu cũng nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề về "Học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng nền văn hóa Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với văn hóa công sở hiện nay". Nội dung chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2023 được chọn là một chuyên đề hết sức có ý nghĩa, đó là xoay quanh vấn đề văn hóa và con người, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hóa và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tư tưởng đó chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, mà cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Quan điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa là: Người đã khẳng định văn hóa là động lực, là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ yêu cầu văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi; đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ... Nếu kinh tế nâng cao đời sống vật chất, thì văn hóa có tác dụng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Một điểm đặc biệt trong văn hóa công vụ mà Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến trong các bài nói, bài viết, đó là người cán bộ phải công tâm, khách quan trong công việc, tránh coi việc nhà to hơn việc nước. Hồ Chí Minh đã kế thừa và vận dụng sáng tạo những chuẩn mực của Nho giáo làm tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Một nền công vụ mà ở đó, cán bộ công tâm, khách quan, luôn đề cao “liêm”, “chính” sẽ mang đến những hiệu quả tích cực, góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong Nhà nước, đồng thời tăng thêm niềm tin của người dân về hệ thống chính quyền.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, để thực hiện lời Bác trong việc rèn luyện văn hóa công sở, công vụ, cần ghi nhớ: Công chức nhà nước phải giỏi, thạo Chính trị; giỏi chuyên môn; tinh thông nghiệp vụ để tận tụy mẫn cán, là đầy tớ, công bộc của dân.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2023 tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm 2023 và xuyên suốt trong thời gian tới. Trên cơ sở các nội dung báo cáo viên truyền đạt, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn nội dung tác phẩm; chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh PCTNTC.

Về lĩnh vực văn hóa, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các giá trị của văn hóa, sức mạnh con người Bắc Giang để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và thực hiện tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Các địa phương, nhất là cấp cơ sở cần tăng cường và nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai; kiên quyết xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Tập trung thực hiện quyết liệt cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hằng đầu trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiến độ giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách của từng địa phương, cơ sở và cả tỉnh. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, những nơi tình hình đơn, thư, khiếu kiện phức tạp./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực