Bắc Giang: Mỗi tập thể xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác

Thứ năm, 30/09/2021 18:06
(ĐCSVN) – Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập thể xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị…; Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện hằng năm và đăng ký ít nhất từ 01 đến 02 việc cụ thể làm theo…
leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Bắc Giang 

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Công văn số 499-CV/TU ngày 22/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân; làm cho việc học tập, làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Kế hoạch, nội dung thực hiện bao gồm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, Công văn số 499-CV/TU; nội dung chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hằng năm;... Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục chỉ đạo sưu tầm các câu chuyện, các bài viết, bài nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể hằng tháng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài cùng với việc học tập các chuyên đề trong từng năm.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với tập thể, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, đơn vị mình. Kế hoạch của các tập thể xác định rõ ít nhất 3 nội dung trọng tâm học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Đối với cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện hằng năm và đăng ký ít nhất từ 01 đến 02 việc cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ... Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW./.

Tin, ảnh: Nguyễn Chính
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực