Bắc Giang: Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thứ ba, 13/09/2022 16:32
(ĐCSVN) - BTV Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
leftcenterrightdel
Buổi sinh hoạt chi bộ điểm ở Chi bộ thôn Đống Cao, xã Tư Mại (Yên Dũng). 

Theo đó, mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ với sự quyết tâm cao, tập trung theo 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Gắn thực hiện Nghị quyết số 21 với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 107-NQ/TU, ngày 07/6/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, tập trung kiện toàn, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Đổi mới nội dung, phương thức, lề lối làm việc của cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; nâng ca chất lượng kết nạp đảng viên mới; tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải coi trọng tự kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Trong Kế hoạch, BTV Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung Nghị quyết.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở sau khi có hướng dẫn khung của T.Ư; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Chỉ đạo triển khai thí điểm sinh hoạt theo tổ đảng đối với chi bộ có đông đảng viên, sinh hoạt trực tuyến đối với đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt.

Chỉ đạo triển khai mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”; thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư; thực hiện cơ chế chính sách đối với cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở, chế độ phụ cấp đối với cán bộ đảng, đoàn thể, tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở sau khi có hướng dẫn.

leftcenterrightdel
Trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên). 

Hướng dẫn chuyển giao tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay dang thuộc cấp ủy địa phương về trực thuộc các đảng bộ ngành dọc.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; BTV Tỉnh đoàn. Đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, quan tâm, chủ động rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các mô hình tổ chức đảng ở địa phương.

Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy là chủ tịch UBND ở những nơi có điều kiện; bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận.

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, có giải pháp phù hợp tạp điều kiện thuận lợi cho đảng viên là sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ, đảng viên đi làm kinh tế xa nơi cư trú tham gia sinh hoạt đảng.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm hoặc giai đoạn; phấn đấu tỷ lệ kết nạp mới hằng năm đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.

Tiếp tục phân công cấp ủy viên cấp huyện phụ trách các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm thực hiện nghiêm rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…/.

QT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực