Chuyển biến trong học tập, làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Thứ sáu, 04/11/2022 14:15
(ĐCSVN) – Sau hơn một năm triển khai thực hiện, toàn Đảng bộ có 254 việc làm tốt của tập thể, có 3.325 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký thực hiện và đã có 125 việc làm tốt của tập thể, có gần 2.500 việc làm của cá nhân được thực hiện. Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện 5 chuẩn mực học tập và làm theo Bác, phù hợp với đặc thù SXKD. Từ đó mỗi cán bộ đảng viên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; duy trì tác phong làm việc khoa học...
leftcenterrightdel
 

Sau hơn một năm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với tinh thần tập trung, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị và cán bộ, đảng viên, trong Khối đã được nâng lên; tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, về ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bùng phát dịch COVID-19 năm 2021, xong Đảng ủy Khối đã xử lý hài hòa, phù hợp để triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Phối hợp tổ chức tiêm vacxin cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ để tạo môi trường thuận lợi vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả. Nhiều đơn vị có những cách làm sáng tạo, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với phát động thi đua lao động sản xuất giỏi; các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế với phương châm “Chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”... Từ đó có điều kiện thuận lợi trong triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngay khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 và Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2022, Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện cho gần 200 lượt cán bộ chủ chốt, báo cáo viên. Hướng dẫn cho các cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi bằng hình nhiều thức phù hợp như: sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thông tin trên hệ thống truyền thanh của đơn vị, thông qua trang thông tin nội bộ và các nhóm mạng xã hội (các nhóm zalo, facebook nội bộ...). Từ đó, 64/64 cơ sở đảng tổ chức trên 200 hội nghị, học tập, sinh hoạt, quán triệt, xong trong đúng thời gian và đúng thành phần, trong đó tỷ lệ đảng viên tham gia là đạt 95%. Tại các đơn vị, doanh nghiệp, trên các trục đường chính hoặc nơi SXKD được đặt những pa-nô, khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong việc học tập và làm theo Bác.

leftcenterrightdel
 

Để công tác triển khai học tập và làm theo Bác, đi vào chiều sâu, Đảng ủy khối đã gắn kết triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. In và phát hành 3.700 tờ gấp tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW để cấp tới tới 100% cán bộ, đảng viên trong Khối; xây dựng và in 270 pano về 19 điều Đảng viên không được làm, cấp phát cho các chi, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở treo trang trọng tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội CCB Khối tổ chức Hội nghị học tập tập trung cho toàn thể hội viên; biên soạn tài liệu chuyên đề toàn khóa cấp cho 100% hội viên và chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền thường xuyên. Các cơ sở Đoàn trong Khối tổ chức gần 250 buổi sinh hoạt, quán triệt, tuyên truyền cho gần 3.000 lượt đoàn viên... Hội CCB Khối và Đoàn Khối Doanh nghiệp phối hợp tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cho 250 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các cơ sở Đoàn, Hội và thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn Khối…

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác. Hầu hết các cơ sở Đảng triển khai đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến, việc làm tốt của tập thể và cá nhân từng đảng viên. Kế hoạch học tập, làm theo Bác của tập thể, cá nhân có nội dung làm theo cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và đều có cam kết rèn luyện, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, thường xuyên của đơn vị. Trong đó xác định rõ ít nhất 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác.

Theo đó, toàn Đảng bộ có 254 việc làm tốt của tập thể, có 3.325 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký thực hiện và đã có 125 việc làm tốt của tập thể, có gần 2.500 việc làm của cá nhân được thực hiện. Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện 5 chuẩn mực học tập và làm theo Bác, phù hợp với đặc thù SXKD. Từ đó mỗi cán bộ đảng viên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; duy trì tác phong làm việc khoa học, chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp, thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử với khách hàng, tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc; tinh thần tự giác trách nhiệm trong công việc của cán bộ, người lao động; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các vật tư, thiết bị... Các đơn vị thường xuyên rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản lý tài chính, sử dụng tài chính, tài sản; quy chế khen thưởng, kỷ luật đúng quy định và phù hợp với thực tế.

Thông qua việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác của mỗi đơn vị, việc triển khai đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến, việc làm tốt của tập thể và cá nhân từng đảng viên đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, về ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị do Việt Nam sản xuất... Ở nhiều chi bộ, cấp ủy và lãnh đạo DN đã thẳng thắn nhận diện, tự phê bình trong sinh hoạt đảng, làm gương cho cán bộ, đảng viên, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Các đơn vị đã có nhiều giải pháp về thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương…

Các cơ sở đảng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp đã xác định rõ trách nhiệm, gương mẫu trước công việc. Trong học tập, sinh hoạt, các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để lựa chọn vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Có 12 đơn vị đăng ký và đã tích cực giải quyết 24 vấn đề còn hạn chế, yếu kém, 16 đơn vị đã tích cực giải quyết hiệu quả các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn.

Nhiều đơn vị có cách làm hiệu quả, điển hình như Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đã phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về thủy lợi, bảo vệ môi trường, không vứt rác thải vào công trình thủy lợi. Đảng bộ Tổng công ty May Bắc Giang LGG đã tập trung đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho công nhân tại đơn vị, đảm bảo sản xuất. Đảng bộ Công ty Điện Lực Bắc Giang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động người dân không thả diều tại khu vực có đường dây trung thế đi qua tại các huyện. Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp cận nguồn vốn đối với các doanh nghiệp được triển khai thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót, không có vấn đề tiêu cực xẩy ra theo Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc làm cho người lao động từng bước ổn định tư tưởng, yên tâm SXKD; cấp ủy cơ sở cùng với lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn đến công nhân lao động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên công nhân tích cực lao động, sản xuất kinh doanh; khắc phục biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người lao động. Nhiều đơn vị đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp ngày càng khăng khít hơn.

Với chững chuyển biến ban đầu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, việc làm tốt tiêu biểu của cấp ủy viên, cán bộ đảng viên được thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Trần Ngọc Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực