leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: Nguồn: congly.vn).

Ngày 15/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành. Theo đó, quy định chia sẻ thông tin công dân giữa các CSDL như sau:

 - CSDL quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin về công dân cho CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh để thực hiện quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 - CSDL hộ tịch điện tử, cư trú, căn cước công dân, y tế và CSDL chuyên ngành khác cung cấp thông tin về công dân cho CSDL quốc gia về dân cư theo quy định để đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin.

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh chia sẻ dữ liệu thông tin công dân thuộc lĩnh vực quản lý để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 - Việc kết nối, chia sẻ thông tin về công dân ngoài các quy định nêu trên thì thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Quyết định 1911/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên