Bạn Nguyễn Ngọc Vân, email: ngoc@yahoo.com: Tôi muốn hỏi về thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ như thế nào?

Trả lời:

Điểm 1, Điều 36, Điều lệ Đảng quy định về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên ghi rõ: “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ... vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao”).

Điểm 43 (43.3), Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị khóa X quy định: “Chi bộ (gồm chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoặc chi bộ trong đảng bộ bộ phận)... quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên sinh hoạt trong chi bộ...”.

Căn cứ các quy định trên, chi bộ có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm.