leftcenterrightdel
Bưu điện huyện Cẩm Mỹ , tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Mỹ tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia bảo hiểm

Nhằm triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Ngày 11/3/2021, BHXH tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 16/KH-BHXH triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2021 do BHXH Việt Nam phát động.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện tốt các nội dung thi đua năm 2021 do BHXH Việt Nam phát động; hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của BHXH tỉnh Đồng Nai được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và của tỉnh Đồng Nai; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hướng tới sự hài lòng của đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.

Nội dung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu đạt khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 48% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91,56% dân số, đạt và vượt số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao và giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo thực hiện trong dự toán được giao năm 2021; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh: Tổ chức kết hợp phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của BHXH tỉnh; xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc đăng ký thi đua và đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố: Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị Kế hoạch này và các văn bản của BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đăng ký tham gia thi đua năm 2021. Sau khi kết thúc đợt thi đua kịp thời tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo BHXH tỉnh giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vụ việc phức tạp vượt thẩm quyền và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Dương Toan