Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, chủ sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT được nâng lên; số người tham gia BHXH, BHYT tăng, năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đến nay đạt trên 97%; sử dụng Quỹ khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; thực hiện giải quyết, chi trả chế độ chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh và ổn định chính trị - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia BHXH còn thấp, mới đạt 17,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện chưa tương xứng với lực lượng lao động trong độ tuổi; một số người dân chưa đang ký tham gia BHYT; nhận thức của một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, người lao động về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham giao BHXH, BHYT chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ đóng tiền đóng BHXH, BHYT; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh nhất là ở tuyến y tế xã còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chỉ tiêu BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Kế hoạch số 189-KH/TU, ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về vao trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, quyền, nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; xây dựng chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 8%; tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98,7%.

Chỉ đạo công tác phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành chức năng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, đúng quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi, lạm dùng quỹ BHXH, BHYT.

Phân bổ ngân sách hợp lý cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm kịp thời, đầy đủ chế độ, quyền lợi của người tham gia BHYT; quan tâm hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người dân vùng khó khăn; khuyến khích người dân tham gia, nâng cao diện bao phủ BHXH, BHYT tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; phấn đấu đến năm 2025, 100% các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lão đạo HĐND tỉnh trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, tiếp tục cụ thể hóa, ban hành cơ chế, chính sách nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác BHXH, BHYT…/.

 
NH