leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Các Phó trưởng ban là Đại diện lãnh đạo các đơn vị BHXH tỉnh; Sở LĐTBXH và Sở Y tế cùng với 19 thành viên thuộc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hằng năm.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững; Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân; Phối hợp giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh.

Ban chỉ đạo có Quy chế hoạt động riêng và hằng năm, thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.

V.H