Theo Quyết định, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa làm Trưởng ban; các Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Đặng Đình Thuận, Đàm Thị Hòa, Vũ Đức Thuật làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo Hỗ trợ có 39 thành viên là Trưởng các phòng nghiệp vụ Quản lý Thu, Chế độ BHXH, Cấp sổ, thẻ, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Thanh tra - Kiếm tra, Truyền thông và Phát triển đối tượng, Chánh Văn phòng và Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã.

Người lao động đến làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội 

Ban Chỉ đạo Hỗ trợ có nhiệm vụ chủ động tiếp cận thông tin, nắm bắt, trao đổi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân trong phạm vi trách nhiệm của BHXH Thành phố;

Chỉ đạo, điều hành việc phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của BHXH thành phố Hà Nội; cũng như chỉ đạo rà soát, xác định các trường hợp được hưởng hỗ trợ, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng của người lao động; Thông tin đến người lao động, đơn vị sử dụng lao động về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam rà soát dữ liệu các trường hợp tăng, giảm để kịp thời lập danh sách người lao động hưởng hỗ trợ.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra; đôn đốc; báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện giải quyết, chi trả kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của đơn vị và người lao động trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động đối với các đơn vị thuộc BHXH thành phố Hà Nội.

Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có giải pháp mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp./.

Minh Duyên