leftcenterrightdel
Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên 

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh Phú Yên có nhiệm vụ sau:

Xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT tế để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng cấp; huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm và nhiệm kỳ (2020-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chỉ đạo thống nhất việc triển khai, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên phạm vi toàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai cơ chế, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Nhà nước.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân.

Tích cực triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên môi trường mạng điện tử tại các cơ quan, đơn vị, cấp phường, xã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, hội, đoàn thể, các tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp... trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và quyết định thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh (nếu có). Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh khi Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ . Các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình khi ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

PV