Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy, 12/08/2023 13:35
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong giai đoạn hiện nay, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW là trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên, với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Người khẳng định rằng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên” (1). Với vai trò, nhiệm vụ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi khách quan đặt ra hiện nay là cần không ngừng phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo các bạn trẻ trong cả nước. Ảnh: PV.

Những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực đã liên tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng những tồn tại, bất cập trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhằm xuyên tạc tình hình thực tế của nước ta; cổ súy, kích động những tư tưởng, hành động sai trái, chống đối, phá hoại sự ổn định, cản trở sự phát triển của đất nước. Chúng còn ra sức lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, tìm cách tạo cớ, kêu gọi các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đặc biệt, các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa phương tiện truyền thông, như mạng xã hội cùng với hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở hải ngoại để phát tán các thông tin sai lệch, bóp méo tình hình xã hội của Việt Nam; đăng tải nhiều video clip xấu, độc lên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube..., Các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm đó đã và đang tác động không nhỏ đến nhận thức, tâm lý, thái độ của một bộ phận nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên.

Thực tế thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã coi trọng và phát huy có hiệu quả vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng thanh niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả như: các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự... Qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong phản bác các luận điệu sai trái, phê phán những biểu hiện tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của một bộ phận thanh niên vẫn còn những bất cập, hạn chế; nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc. Nhiều thanh niên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa thường xuyên, liên tục, còn bị động. Ở một số địa phương, có lúc, có nơi việc cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa kịp thời, chưa đầy đủ; nhiều bài viết đấu tranh, phản bác chưa đủ sức thuyết phục về khoa học, lý luận, thiếu sức chiến đấu. Không ít bạn trẻ còn hạn chế trong khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh trên không gian mạng,…

Để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, vấn đề quan trọng hàng đầu là cần tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lực lượng thanh niên. Bên cạnh những phương pháp tuyên truyền truyền thống, cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các nền tảng công nghệ số như xây dựng Cổng thông tin điện tử học tập chính trị cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc nhằm thu hút lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Thực tế cho thấy các hoạt động giáo dục chính trị này đã gần gũi với thanh niên hơn, được thanh niên đón nhận và tham gia nhiều hơn, từ đó góp phần tăng cường “sức đề kháng" của thanh niên trước các thông tin xấu, độc và âm mưu của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp phải chú trọng truyền tải những thông tin tích cực tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt trên các nền tảng số, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Việc sưu tầm những tấm gương người tốt việc tốt, các câu chuyện đẹp và nhân văn đưa lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram,… đã và đang nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của người dùng, nhất là của thanh thiếu niên. Qua đó, giúp những yếu tố tích cực, cái đẹp tự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác những nội dung liên quan đến an ninh truyền thông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện kịp thời âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch... Tăng cường các hoạt động hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên.

Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền theo hướng sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi vùng miền để thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...

Tài liệu tham khảo:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.185.

ThS Phạm Hồng Hải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực