(ĐCSVN)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học, trường dự bị đại học dân tộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2011.

Thông tư quy định Trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt được Nhà nước thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này. Các trường này được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách, lựa chọn bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để đảm bảo việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Trường dự bị đại học chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở. Trường dự bị đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc Nhà nước; Có chức năng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi, vùng dân tộc.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học bao gồm: Tổ chức và nhân sự; giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học; tài sản và tài chính; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm./.