Thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Thứ sáu, 11/12/2015 09:54
 Sáng 10-12, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa 14 tiến hành phiên bế mạc…                       

Quang cảnh kỳ họp
Trong phiên bế mạc, với sự nhất trí cao, đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng, gồm: nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2016; quyết định dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2016; Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn dự kiến cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2016; quyết định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước và thông qua tổng biên chế hành chính của thành phố năm 2016; chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND thành phố khóa 14; chương trình giám sát năm 2016 của HĐND thành phố khóa 14.

Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước

HĐND thành phố đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016: tốc độ tăng trưởng GDP (giá so sánh 2010) tăng 10,5 - 11% so với năm 2015; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17- 18%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,5 - 3,0%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 53.500 tỷ đồng; thu nội địa (dự kiến) 15.600 tỷ đồng; sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt trên 80 triệu tấn; thu hút khách du lịch đạt khoảng 5,7 triệu lượt khách; giải quyết việc làm cho khoảng 52 nghìn lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 76%...

HĐND thành phố thông qua chủ đề năm 2016: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách-Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

HĐND thành phố thông qua 10 nhiệm vụ, giải pháp để các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2016. Theo đó, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015-2016; nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước; phát triển quản lý đô thị; quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao hiệu lực hiệu quả chính quyền các cấp…

Ngành thủy sản cơ bản được công nghiệp hoá vào năm 2020

Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu nhất trí: ngành thủy sản cơ bản được công nghiệp hoá vào năm 2020, hiện đại hoá vào năm 2030; tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín và khả năng cạnh tranh cao; hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế; đồng thời không ngừng nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của ngư dân; gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần hiệu quả bảo vệ quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo của tổ quốc.

Với quan điểm phát triển bền vững, bảo vệ nguồn lợi hải sản; phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao; giảm dần tàu cá và nghề nghiệp khai thác ven bờ; phát triển đội tàu tham gia khai thác ở các vùng biển xa, tập trung tại các quận, huyện: Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Cát Bà.... Về quy hoạch sản lượng khai thác, đến năm 2020, tổng sản lượng khai thác đạt 56.500 tấn, trong đó: sản lượng khai thác xa bờ 63%. Đến năm 2025 tổng sản lượng khai thác đạt 58 nghìn tấn, trong đó: sản lượng khai thác xa bờ chiếm 75%; đến năm 2030 đạt 60 nghìn tấn và tỷ lệ khai thác xa bờ giữ ổn định 75 - 80%.

Ước tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2016 của thành phố khoảng 8.982,4 tỷ đồng

Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ các nguồn vốn đầu tư của thành phố thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: ghi chi tiền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng; thanh toán các khoản vay, ứng đến hạn phải trả; bố trí cho các dự án trọng điểm của thành phố năm 2016 (trong đó bao gồm cả bố trí đối ứng cho các dự án trọng điểm sử dụng vốn ODA); bố trí đối ứng các dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương. Đối với số vốn còn lại chưa phân bổ, UBND thành phố trình HĐND thành phố ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố quyết định danh mục chương trình, dự án và mức vốn cụ thể theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ ước kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2015 và các dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2016, ước tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2016 của thành phố khoảng 8.982,4 tỷ đồng.

Quyết định tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước và tổng biên chế hành chính thành phố năm 2016

Các đại biểu nhất trí: năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị (trừ trường hợp lập thêm hoặc được giao nhiệm vụ mới). Nguyên tắc sử dụng biên chế thấp hơn biên chế Bộ Nội vụ giao và ổn định như năm 2015. Chỉ thực hiện tăng biên chế cho cơ quan đã được thẩm định đề án vị trí việc làm nhưng chưa được giao đủ chỉ tiêu. Sử dụng 50% số biên chế tinh giản được sử dụng để thành lập quỹ biên chế dự phòng. Vậy tổng biên chê công chức hành chính năm 2016 là 3133 biên chế và 68 biên chế ghi nhận, trong đó chưa tính 44 biên chế để lập quỹ dự phòng và 90 biên chế dự phòng để thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

Về biên chế sự nghiệp năm 2016, các đại biểu nhất trí: số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là 36494 người và lập quỹ dự phòng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của thành phố là 10 người. Trong đó sự nghiệp y tế 8695 người do các đơn vị tự bảo đảm kinh phí; 6976 người làm  việc ở một số đơn vị sự nghiệp y tế do ngân sách thành phố hỗ trợ trên giường bệnh, còn 1719 người do các đơn vị tự cân đối.

Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 25697 người./.

(Theo báo Hải Phòng)

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực