Theo Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2009, toàn tỉnh đã tiếp 4.120 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tăng 8,9 % so cùng kỳ năm 2008. Trong đó, phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh tiếp 1.945 lượt. Thanh tra sở ngành tiếp 773 lượt, Thanh tra huyện tiếp 1.402 lượt. Qua đó, tiếp nhận 746 đơn thư, giảm gần 70% so năm 2008 (năm 2008 là 1.007 đơn).

 
Số lượng tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của tỉnh tăng nhưng đơn thư lại giảm gần 70% so cùng kỳ năm 2008  
Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân phần lớn liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải toả ở các dự án, khu công nghiệp. Các vụ việc công dân tiếp khiếu các quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, chủ yếu liên quan đến đất đai, chính sách xã hội, vệ sinh môi trường, đến nay đã giải quyết 415/446 đơn thư khiếu nại và 119/151 đơn thư tố cáo. Nhìn chung, nhiều địa bàn trong tỉnh đã chú trọng và làm tốt công tác hoà giải cơ sở, giải quyết tốt các tranh chấp trong nhân dân nên đã hạn chế phát sinh khiếu nại tại cơ sở.

Trong năm qua, ngành Thanh tra Thái Nguyên đã triển khai 60 cuộc thanh tra, đến nay đã kết thúc 54 cuộc. Qua thanh tra tại 114 đơn vị, phát hiện 81 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền sai phạm về kinh tế là 7.409,9 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 4.267,1 triệu đồng và 1.146,3m2 đất; đến nay, đã thu hồi được 3.123,8 triệu đồng và 1.146,3m2 đất. Ngành Thanh tra cũng kiến nghị, xử lý kỷ luật hành chính 02 tập thể và 16 cá nhân. Trong năm qua, công tác thanh tra đã có nhiều chuyển biến thiết thực, hiệu quả, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước và hoàn thiện cơ chế trên nhiều lĩnh vực. Phần lớn các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, kết quả thanh tra có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, công tác chỉ đạo điều hành, giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực trong việc thực thi chính sách, pháp luật.

Công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành tập trung vào kiểm tra có trọng tâm, theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, các kiến nghị, kết luận thanh tra đã được các đối tượng thanh tra chấp hành sửa chữa và khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, công tác thanh tra kinh tế- xã hội và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn hạn chế, chưa có chiều sâu; chưa chú trọng thanh tra công vụ để phát hiện xử lý, chấn chỉnh các sai phạm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.